Werken - 487124-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Biebertal: Graafwerkzaamheden en grondverzet

2020/S 202-487124

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Biebertal
Nationaal identificatienummer: 531102
Postadres: Mühlbergstraße 9
Plaats: Biebertal
NUTS-code: DE721 Gießen, Landkreis
Postcode: 35444
Land: Duitsland
E-mail: info@biebertal.de
Telefoon: +49 6409 / 69-0
Fax: +49 6409 / 69-11
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.biebertal.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.had.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vorbereitender Tiefbau

Referentienummer: BIEBERTAL_NEUBAU_FFW-BBH_2020-0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44163112 Afwateringssysteem
45247110 Aanleg van kanaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE721 Gießen, Landkreis
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/01/2021
Einde: 07/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020