Werken - 487126-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Edermünde: Kleuterschoolgebouwen

2020/S 202-487126

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Der Gemeidevorstand der Gemeinde Edermünde
Postadres: Brückenhofstraße 4
Plaats: Edermünde
NUTS-code: DE735 Schwalm-Eder-Kreis
Postcode: 34295
Land: Duitsland
Contactpersoon: Bauamt der Gemeinde
E-mail: mattersberger@gemeinde.edermuende.de
Telefoon: +49 5665 / 7909-16
Fax: +49 5665 / 7909-80
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.edermuende.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau von 2 baugleichen Kindergärten der Gemeinde Edermünde, OT Besse und OT Grifte

Referentienummer: 20-036e-100003-B
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214100 Kleuterschoolgebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE735 Schwalm-Eder-Kreis
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/05/2021
Einde: 31/01/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 052-122420
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020