Bauleistung - 487135-2020

16/10/2020    S202

die Slowakei-Košice: Bau von Fernstraßen

2020/S 202-487135

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Košický samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 35541016
Postanschrift: Námestie Maratónu mieru 1
Ort: Košice-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 042 66
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing.Drahomíra Minčičová
E-Mail: drahomira.mincicova@vucke.sk
Telefon: +421 557268404
Fax: +421 557268119
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://web.vucke.sk/sk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428107
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ksk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/142
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov - „III/3667 križovatka s II/552 Zemplínske Jastrabie - Cejkov – stavebná úprava cesty“

Referenznummer der Bekanntmachung: NLZ9_2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233124 Bau von Fernstraßen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dopracovanie poskytnutej Zjednodušenej dokumentácie (ďalej len ZDSP) na stavebné povolenie do stupňa Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len DSPRS) a zapracovanie podmienok zo stavebného konania.

Inžinierska činnosť - zabezpečenie vydania príslušných stavebných povolení resp. súhlasov stavebných úradov a náležitostí (definovaných v TP 03/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), v zmysle súťažných podkladov a ich príloh a samotná realizácia stavebných prác.

Stavebné práce budú dodané v rozsahu a za podmienok podľa Opisu predmetu zákazky (príloha č. 1 súťažných podkladov), návrhu zmluvy (príloha č. 2 súťažných podkladov) a v súlade s ďalšími požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v týchto súťažných podkladoch a jej samostatných príloh.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 530 063.03 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Košický kraj, Okres Trebišov, Kat. územie: Zemplínske Jastrabie, Cejkov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dielo A:

Dopracovanie poskytnutej ZPD spracovanej Ing. Michalom Dúbravským Stavby na cestách KSK C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov III/3667 križovatka s II/552 Zemplínske Jastrabie - Cejkov stavebná úprava cesty s dátumom 03/2017 do stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len DSPRS) a zapracovanie prípadných podmienok stavebného konania.

Dielo B:

Zabezpečenie inžinierskej činnosti - zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia stavby Stavby na cestách KSK C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov III/3667 križovatka s II/552 Zemplínske Jastrabie - Cejkov stavebná úprava cesty, prípadne iného obdobného rozhodnutia príslušného stavebného úradu, vrátane všetkých povolení k realizácií.

Je požadované vypracovanie projektovej dokumentácie primerane v zmysle príloh č. 7 až 10 Technického predpisu 03/2006 Dokumentácia stavieb vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR s účinnosťou od 15. januára 2007.

Dielo C:

Realizácia stavebných prác v zmysle investorom odsúhlasenej DSPRS. Výsledkom zákazky budú funkčné úseky ciest minimálne v rozsahu vymedzenom v zjednodušenej projektovej dokumentácii, v prípade potreby širšom, zrekonštruované v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 530 063.03 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 270
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

III.1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

III.1.1.2 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.

III.1.1.3 Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

III.1.1.4 Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.

III.1.1.5 Ak je uchádzačom skupina dodávateľov podmienky účasti preukazuje v súlade s § 37 ods. 3 a ods. 4 zákona.

III.1.1.6 Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, uchádzači v ponuke nepredkladajú doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.1.7 V súvislosti s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla právnickým osobám na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.

Upozornenie:

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ upozorňuje, že takýto uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak uchádzač nepredkladá doklad resp. doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov, podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, z informačných systémov verejnej správy sa netýka hospodárskych subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Podrobnosti vykonania zákazky sú uvedené v návrhu zmluvných podmienok.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/11/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/11/2020
Ortszeit: 13:30
Ort:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, zasadačka č. 242

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Podrobnosti o oprávnených osobách a otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.3.1 Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: https://ksk.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://ksk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/142.

Verejný obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.

VI.3.2 Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.

VI.3.3 Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL: https://ksk.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná.

Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://ksk.eranet.sk v časti Podmienky a Manuál.

VI.3.4 Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

VI.3.5 Výnimky z elektronickej komunikácie: viď výkladové stanovisko úradu č. 3/2018 Žiadosti o nápravu a námietky akceptovateľné v listinnej podobe a cez elektronické schránky.

V.3.6 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj,,JED"), pričom z predloženého dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om.

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom dokumentu JED, vyplniť len oddiel časti IV: "Globálny údaj, bez toho, aby vypĺňali ostatné relevantné oddiely predmetnej časti.

VI.3.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods.1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.3.8 Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v súlade s § 28 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní je uvedené v samostatnom dokumente, ktorý tvorí Prílohu č. 7 súťažných podkladov.

VI.3.9 Podmienky a pravidlá neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch sa v procese verejného obstarávania riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

VI.3.10 Verejný obstarávateľ v súlade s 66 ods. 7 zákona druhá veta rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok

Účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzná verejná súťaž).

VI.3.11 Predmetné verejné obstarávanie nie je

a) zelené verejné obstarávanie,

b) obstarávanie inovácií,

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020