Werken - 487215-2020

16/10/2020    S202

Polen-Poznań: Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen

2020/S 202-487215

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veolia Energia Poznań S.A.
Postadres: ul. Energetyczna 3
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 61-016
Land: Polen
Contactpersoon: Hanna Kurek
E-mail: hanna.kurek@veolia.com
Telefoon: +48 601436980
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://energiadlapoznania.pl/o-nas/zakupy/zamowienia-publiczne/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.veolia.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: przedsiębiorstwo prywatne, spółka akcyjna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: działalność związana z dystrybucją ciepła

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – os. Czecha

Referentienummer: 2020/0022/P/P
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232140 Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – os. Czecha

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Czecha 49–73 w Poznaniu.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232140 Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poznań, os. Czecha

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem Zamówienia jest: Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – os. Czecha. Realizacja zamówienia polega na budowie osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami na os. Czech 49–73 w Poznaniu. Zakres zamówienia:

a) wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2 x DN 40 – 250 i długości około 462 m, zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SIWZ;

b) likwidacja komór ciepłowniczych.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano-wykonawczego oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w części III SIWZ.

Prace muszą być zrealizowane zgodnie dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (SIWZ cz. III). Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone zostały w części II SIWZ – wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, osób wykonujących bezpośrednie czynności przy realizacji robót w zakresie:

1. montażu sieci ciepłowniczej i jej elementów – osoby muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające przeszkolenie przez oferowanego dostawcę materiałów preizolowanych;

2. wykonywania połączeń spawanych sieci ciepłowniczej i jej elementów;

3. montażu kompletnych złączy mufowych na sieci preizolowanej – osoby muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające przeszkolenie przez oferowanego dostawcę złączy;

4. montażu instalacji i urządzeń sanitarnych.

Szczegółowe wymogi w tym zakresie zostały opisane w I Części SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały wraz z robotami montażowymi, w tym hermetyzacja zespołu złącz / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.01.05.00-00-0030/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także Wykonawców, którzy będą podlegać wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 oraz 8, czyli Wykonawcę:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2020 poz. 1228);

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

5. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki

W spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej;

6. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów

O zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zastosowanie w postępowaniu tzw. „procedurę odwróconą” polegającą na tym, że Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) lub równowartość tej kwoty w innej walucie. W celu wykazania spełnienia tego warunku, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego złoży w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualny na dzień złożenia dokument: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy sieci w technologii rur preizolowanych w ilości łącznej przynajmniej 300 mb, w zakresie średnic co najmniej DN 100.

Powyższe długości nie musiały być zrealizowane w ramach jednego zadania/ zamówienia.

2. na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie dysponował odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, tj.:

a) kierownik budowy

Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art.14 ust. 1 pkt 4b prawa budowalnego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189).

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tj.) lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 tj.), w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych.

b) inżynier budowy

Reprezentujący Wykonawcę na budowie, winien posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolnopomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia równoważne wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Inżyniera i Kierownika budowy.

Eventuele minimumeisen:

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1. wykazu robót budowlanych – sporządzonego z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2. wykazu osób, sporządzonego z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki realizacji opisano w II części SIWZ – wzór umowy. W dokumencie tym opisano także zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.veolia.pl/

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1.1. nie podlega wykluczeniu;

1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE.

3. JEDZ należy sporządzić i przesłać zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale XIV. Zamawiający wskazuje, że w części IV jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wymaga wypełnienia wyłącznie sekcji α (alfa).

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. Powyższe nie dotyczy tych podwykonawców, którzy nie są podmiotami, na których zasobach Wykonawca polega.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej oraz na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu za pomocą platformy zakupowej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

7.1. wykazu robót budowlanych - sporządzonego z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w punkcie III.1.3 niniejszego ogłoszenia;

7.2. wykazu osób, sporządzonego z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ, potwierdzające spełnienie warunku opisanego w punkcie III.1.3 niniejszego ogłoszenia;

7.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

7.4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.5. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.6. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.7. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

7.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7.9. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7.10. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

7.11. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

7.12. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

8.1. dokumenty potwierdzające że materiały preizolowane oferowane przez Wykonawcę spełniają wymagania określone w części III SIWZ.

8.2. w przypadku zmiany technologii rur preizolowanych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokumentację Wykonawczą zgodnie z pkt 2 cz. III SIWZ zawierającą:

a. schemat montażowy;

b. schemat instalacji alarmowej;

c. obliczenia wytrzymałościowe;

d. zestawienie materiałów.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

9.1 – pkt 7.4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

9.2 – pkt 7.5–7.7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

9.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

9.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

10. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 oraz 9.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 10 stosuje się.

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.4, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty re powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem TSO.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z zapisami działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020