Werken - 487224-2020

16/10/2020    S202

Oostenrijk-Bregenz: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2020/S 202-487224

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Vorarlberg
Nationaal identificatienummer: 9110003419431
Postadres: Römerstraße 15
Plaats: Bregenz
NUTS-code: AT342 Rheintal-Bodenseegebiet
Postcode: 6900
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Amt der Vorarlberg Landesregierung, Abt. Hochbau und Gebäudewirtschaft (VIIc)
E-mail: hochbau@vorarlberg.at
Telefoon: +43 557451146005
Fax: +43 5574511946095
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vorarlberg.at
Adres van het kopersprofiel: http://bekanntmachungen.vorarlberg.at
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lüftungsinstallationsarbeiten – Landesberufsschule 2, Dornbirn – Zubau und Erweiterung

Referentienummer: 19.0882.01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lüftungsinstallationsarbeiten – Landesberufsschule 2, Dornbirn – Zubau und Erweiterung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 342 784.16 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT34 Vorarlberg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landesberufsschule 2

Eisplatzgasse 5

6850 Dornbirn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lüftungsinstallationsarbeiten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verlängerung der Gewährleistung / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltmanagementsystem / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Reaktionszeit / Weging: 6
Prijs - Weging: 88
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 213-521594
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19.0882.01
Benaming:

Lüftungsinstallationsarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Intemann GmbH
Nationaal identificatienummer: 9110015382709
Plaats: Lauterach
NUTS-code: AT342 Rheintal-Bodenseegebiet
Postcode: 6923
Land: Oostenrijk
E-mail: office@intemann.at
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 342 784.16 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
Postadres: Landwehrstraße 1
Plaats: Bregenz
Postcode: 6900
Land: Oostenrijk
E-mail: post@lvwg-vorarlberg.at
Telefoon: +43 5574484420
Fax: +43 55744844260195
Internetadres: www.lvwg-vorarlberg.at
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Siehe Punkt VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020