Werken - 487224-2020

16/10/2020    S202

Oostenrijk-Bregenz: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2020/S 202-487224

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Vorarlberg
Nationaal identificatienummer: 9110003419431
Postadres: Römerstraße 15
Plaats: Bregenz
NUTS-code: AT342 Rheintal-Bodenseegebiet
Postcode: 6900
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Amt der Vorarlberg Landesregierung, Abt. Hochbau und Gebäudewirtschaft (VIIc)
E-mail: hochbau@vorarlberg.at
Telefoon: +43 557451146005
Fax: +43 5574511946095
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vorarlberg.at
Adres van het kopersprofiel: http://bekanntmachungen.vorarlberg.at
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lüftungsinstallationsarbeiten – Landesberufsschule 2, Dornbirn – Zubau und Erweiterung

Referentienummer: 19.0882.01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 342 784.16 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT34 Vorarlberg

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 213-521594

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19.0882.01
Benaming:

Lüftungsinstallationsarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/01/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Intemann GmbH
Nationaal identificatienummer: 9110015382709
Plaats: Lauterach
NUTS-code: AT342 Rheintal-Bodenseegebiet
Postcode: 6923
Land: Oostenrijk
E-mail: office@intemann.at
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 342 784.16 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020