Lieferungen - 487244-2022

07/09/2022    S172

België-Evere: Generatoraggregaatsets

2022/S 172-487244

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 150-426900)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-L/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Programma's
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_25
Postadres: Eversestraat, 1 - BOX 29
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Sébastien Francq
E-mail: Sebastien.Francq@mil.be
Telefoon: +32 24422806
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454430

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De aankoop van 150 generatoren met een nominaal vermogen 20kVA en het afsluiten van een OOV voor de technische assistentie.

Referentienummer: MRMP-L/P-22LP202-F02-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31121000 Generatoraggregaatsets
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aankoop van 150 generatoren met een nominaal vermogen 20kVA en het afsluiten van een OOV voor de technische assistentie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 150-426900

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Toevoeging van het erratum 1 aan het bestek