Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 487244-2022

07/09/2022    S172

België-Evere: Generatoraggregaatsets

2022/S 172-487244

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 150-426900)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-L/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Programma's
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_25
Postadres: Eversestraat, 1 - BOX 29
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Sébastien Francq
E-mail: Sebastien.Francq@mil.be
Telefoon: +32 24422806
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454430

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De aankoop van 150 generatoren met een nominaal vermogen 20kVA en het afsluiten van een OOV voor de technische assistentie.

Referentienummer: MRMP-L/P-22LP202-F02-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31121000 Generatoraggregaatsets
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aankoop van 150 generatoren met een nominaal vermogen 20kVA en het afsluiten van een OOV voor de technische assistentie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 150-426900

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Toevoeging van het erratum 1 aan het bestek