Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 487320-2017

07/12/2017    S235

Polen-Warschau: Instrumenten voor maritieme analyse

2017/S 235-487320

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Grens- en kustwachtagentschap — Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Not specified
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3095
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3095
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Instrumenten voor maritieme analyse.

Referentienummer: Frontex/RP/1187/2017/AH.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72316000 Analyseren van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Frontex wil toegang tot meerdere (minstens 4) instrumenten voor maritieme analyse verwerven voor een bepaalde periode (1 jaar). Frontex zal deze toegang gebruiken om een „bewijs van concept” uit te voeren om tot een objectief begrip te komen over de mogelijkheden van deze instrumenten voor maritieme analyse (hun werking, gebruikswijze, noodzakelijke ondersteuning van de aanbieder bij dagelijks gebruik, ontwikkeling en aanpassingsvermogen, enz.) en om te meten hoe de resultaten van het analyse-instrument op kosteneffectieve wijze voldoen aan de vereisten van Frontex inzake maritieme risicoanalyse ter ondersteuning van multifunctionele operationele interventies.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoor van Frontex, Warschau, Polen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Met deze aanbesteding wil Frontex toegang tot meerdere (minstens 4) instrumenten voor maritieme analyse verwerven voor een bepaalde periode (1 jaar). Frontex zal deze toegang gebruiken om een „bewijs van concept” uit te voeren om tot een objectief begrip te komen over de mogelijkheden van deze instrumenten voor maritieme analyse (hun werking, gebruikswijze, noodzakelijke ondersteuning van de aanbieder bij dagelijks gebruik, ontwikkeling en aanpassingsvermogen, enz.) en om te meten hoe de resultaten van het analyse-instrument op kosteneffectieve wijze voldoen aan de vereisten van Frontex inzake maritieme risicoanalyse ter ondersteuning van multifunctionele operationele interventies.

Het proefproject zal binnen 1 kalenderjaar na ondertekening van het contract worden uitgevoerd, en de geselecteerde dienstverlener zal maritieme analyse-instrumenten inzetten in de kantoren van Frontex. De dienstverlener moet zorgen voor veilige toegankelijkheid en bruikbaarheid van deze instrumenten door het installeren van de nodige middelen om ervoor te zorgen dat minimaal 4 gelijktijdige toegangen tot de maritieme analytische instrumenten op ieder moment beschikbaar zijn voor het Frontex-personeel.

In het tweede kwartaal van 2018 zal worden begonnen met de inwerkingstelling en het opstarten van het proefproject, gevolgd door operationele proeven en beoordelingen in de loop van 2018.

a. Aanwerving van de dienstverlening — 2e kwartaal 2018 (beoogde aanvangsdatum 1.4.2018).

b. Gebruik van de dienst — in de loop van 2018.

c. Evaluatie van de resultaten — tweede kwartaal van 2019.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

inschrijvers moeten bewijzen dat ze bevoegd zijn de opdracht overeenkomstig de nationale wetgeving uit te voeren, zoals blijkt uit de inschrijving in een handels- of beroepsregister, of uit een verklaring onder ede of getuigschrift, het lidmaatschap van een specifieke organisatie, uitdrukkelijke goedkeuring, of inschrijving in het btw-register.

Vereist bewijs:

de inschrijver moet een naar behoren ingevuld en ondertekend formulier overleggen over de rechtsvorm (zie onderstaande link), vergezeld van de documenten die daarin worden gevraagd.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

gegadigden moeten aantonen dat zij over voldoende economische en financiële middelen beschikken om de taken uit te voeren die zijn vermeld in deze aankondiging van opdracht.

Minimumvereisten:

— de gemiddelde jaaromzet van de inschrijver moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 2 000 000 EUR voor de laatste 3 boekjaren (2014, 2015 en 2016).

Deze evaluatie geschiedt aan de hand van het volgende:

a) een verklaring betreffende de totale jaaromzet tijdens de laatste 3 boekjaren, ondertekend door de gevolmachtigde vertegenwoordiger van het bedrijf.

Eventuele minimumeisen:

zie hiervoor.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de gegadigden moeten inlichtingen en formaliteiten verstrekken om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

a) bewijs dat de gegadigden bevoegd zijn de opdracht overeenkomstig de nationale wetgeving uit te voeren, zoals blijkt uit de inschrijving in een handels- of beroepsregister, of uit een verklaring onder ede of getuigschrift, het lidmaatschap van een specifieke organisatie, de uitdrukkelijke autorisatie, of inschrijving in het btw-register;

b) een lijst van soortgelijke projecten/opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar met een korte beschrijving waaruit ervaring blijkt met het onderwerp van deze oproep tot inschrijving; het vereiste minimumaantal is 3;

c) kenmerken/functionaliteiten van het instrument dat zij kunnen bieden:

inschrijvers moeten de relevante tabel invullen waarin de vereiste capaciteit en bekwaamheid om de vereiste dienst te verlenen, worden geïnventariseerd. Alleen inschrijvers die een instrument kunnen leveren met zowel de verplichte als minstens 1 van de optionele functies worden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen;

1. verplicht: uw instrumenten verkrijgen, bewaren en beheren gegevens inzake mondiale rapportagesystemen van ten minste de laatste 5 jaar (d.w.z. informatie van wereldwijde meldingssystemen);

2. verplicht: uw instrumenten stellen de gebruikers in staat om regels vast te stellen en informatieverzoeken te doen inzake de gedragingen van schepen (d.w.z. vaartuig betrokken bij overlading op zee, het uitschakelen van het automatisch identificatiesysteem);

3. optioneel: uw instrumenten kunnen toegang tot de historische gegevens van schepen verkrijgen (d.w.z. aanloophavens van de voorgaande jaren);

4. optioneel: uw instrumenten kunnen externe informatiebronnen opnemen historische gegevens en gegevens van de meldsystemen van de schepen (d.w.z. informatie van scheepvaartmaatschappijen);

5. optioneel: uw instrumenten hebben analytische mogelijkheden die gebaseerd zijn op machinaal leren/artificiële intelligentie (d.w.z. gelijkenis van schepen en het clusteren van analyse ondersteund door machinaal leren).

Eventuele minimumeisen:

zie hiervoor.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/01/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 01/02/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/11/2017