Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 487321-2017

07/12/2017    S235    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Холандия-Хага: Преместване, съхранение и свързани услуги

2017/S 235-487321

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европол
Пощенски адрес: Eisenhowerlaan 73
Град: The Hague
код NUTS: NL332
Пощенски код: 2517 KK
Държава: Нидерландия
Електронна поща: procurement@europol.europa.eu
Телефон: +31 703531594
Факс: +31 703180808

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.europol.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3028
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Преместване, съхранение и свързани услуги.

Референтен номер: 1709/C5/D.
II.1.2)Основен CPV код
98392000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на настоящата процедура за обществена поръчка е предоставяне на услуги по преместване, съхранение и свързани услуги за основните помещения на Европол и прилежащата/ите сграда/и, разположена/и в Хага, Нидерландия.

Европол желае да възложи следните услуги:

(1) редовни логистични услуги;

(2) специфични логистични услуги;

(3) външни услуги по съхранение;

(4) осигуряване на материали за преместването;

(5) предоставяне на транспортни услуги между основните помещения и прилежащата/ите сграда/и и обратно.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 862 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
98340000
63121100
98392000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: NL332
Основно място на изпълнение:

Основните помещения на Европол и прилежащата/ите сграда/и, разположена/и в Хага, Нидерландия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Европол търси един изпълнител за предоставяне на преместване, съхранение и свързани услуги за основните помещения на Европол и прилежащата/ите сграда/и, разположена/и в Хага, Нидерландия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Критерии за възлагане по отношение на качеството / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 862 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Възможни са 2 продължения от по 12 месеца всяко.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

През 3-те години, последващи сключването на (първоначалния) договор, Европол може да предприеме процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка (член 134, буква д) от правилата за прилагане) за допълнителни поръчки, включващи услуги, сходни с възложените на страната, на която е възложена настоящата поръчка от същия възлагащ орган.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е определено в документите за обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Както е определено в документите за обществена поръчка.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/01/2018
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/01/2018
Местно време: 14:00
Място:

помещенията на Европол в Хага, Нидерландия.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Най-много 1 представител на оферент. От съображения за сигурност оферентите трябва да се регистрират в рамките на дадения краен срок (моля, вижте тръжните документи), за да могат да присъстват на заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца, може да бъде стартирана жалба за отмяна. Всяко направено запитване и всеки отговор от възлагащия орган, или всяка жалба за лошо управление, няма да представлява нито причина, нито ще окаже влияние за отмяна на крайния срок за стартиране на действие за отмяна или откриване на нов срок за стартиране на действие за отмяна.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европол
Пощенски адрес: Eisenhowerlaan 73
Град: The Hague
Пощенски код: 2517 KK
Държава: Нидерландия
Електронна поща: procurement@europol.europa.eu
Телефон: +31 703025000
Факс: +31 703180808

Интернет адрес: http://www.europol.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/11/2017