Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 487321-2017

07/12/2017    S235    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Ţările de Jos-Haga: Servicii de mutare, de depozitare și conexe

2017/S 235-487321

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Europol
Adresă: Eisenhowerlaan 73
Localitate: The Hague
Cod NUTS: NL332
Cod poștal: 2517 KK
Țară: Țările de Jos
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Fax: +31 703180808

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.europol.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3028
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de mutare, de depozitare și conexe.

Număr de referinţă: 1709/C5/D.
II.1.2)Cod CPV principal
98392000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acestei proceduri de achiziții publice este prestarea de servicii de mutare, de depozitare și conexe pentru sediul principal al Europol și clădirile sale satelit, situate în Haga, Țările de Jos.

Europol dorește să achiziționeze următoarele servicii:

(1) servicii logistice regulate;

(2) servicii logistice specifice;

(3) servicii de depozitare externă;

(4) furnizare de materiale pentru mutări;

(5) prestarea de servicii de transport între sediul principal și clădirile satelit și vice versa.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 862 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
98340000
63121100
98392000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL332
Locul principal de executare:

Sediul principal al Europol și clădirile sale satelit, situate în Haga, Țările de Jos.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Europol caută un singur contractant care să pună la dispoziția Europol servicii de mutare, de depozitare și conexe pentru sediul principal al Europol și clădirile sale satelit, situate în Haga, Țările de Jos.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: criteriile de atribuire privind calitatea / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 862 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

2 posibile prelungiri a câte 12 luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Timp de 3 ani de la încheierea contractului (inițial), Europol poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare [articolul 134 litera (e) din normele de aplicare], pentru contracte suplimentare care implică servicii similare celor încredințate părții căreia i-a fost atribuit acest contract de către aceeași autoritate contractantă.

II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

Astfel cum se indică în dosarul licitației.

III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/01/2018
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/01/2018
Ora locală: 14:00
Locul:

Sediul Europol din Haga, Țările de Jos.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Maximum 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant. Din motive de securitate, ofertanții trebuie să se înregistreze în termenul indicat (a se vedea dosarul licitației) pentru a li se permite participarea la ședința de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O acțiune în anulare poate fi introdusă în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului, sau în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. Orice cerere adresată autorității contractante și orice răspuns din partea acesteia sau orice plângere privind administrarea necorespunzătoare nu va avea ca scop sau ca efect suspendarea termenului-limită pentru introducerea unei acțiuni în anulare sau deschiderea unei noi perioade pentru introducerea unei acțiuni în anulare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Europol
Adresă: Eisenhowerlaan 73
Localitate: The Hague
Cod poștal: 2517 KK
Țară: Țările de Jos
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Fax: +31 703180808

Adresă internet: http://www.europol.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/11/2017