Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 487321-2021

27/09/2021    S187

Nederland-Alkmaar: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2021/S 187-487321

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Alkmaar
Nationaal identificatienummer: 62255398
Postadres: Langestraat 97
Plaats: Alkmaar
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1811 JD
Land: Nederland
Contactpersoon: Carla Sels
E-mail: CSels@alkmaar.nl
Telefoon: +31 614418519
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.alkmaar.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/421312
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Inhuur externen Gebiedsontwikkeling

Referentienummer: C1000004292
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Aanbesteding van de gemeente Alkmaar is door middel van een Europese Aanbestedingsprocedure, raamovereenkomsten af te sluiten met meerdere partijen voor de inhuur van zowel strategische en tactische adviseurs als operationele medewerkers voor gebiedsontwikkelingsvraagstukken van de gemeente Alkmaars.

Perceel 1. Programma- en projectmanagement

Perceel 2. Ruimtelijke vormgeving, ordening en planologie

Perceel 3. Vergunningverlening en Toezichthouden

Perceel 4. Juridische ondersteuning leefgebied en vastgoed

Perceel 5. Adviesdiensten ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsvisie- en ontwikkelingsstrategie

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 020 996.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Programma- en projectmanagement

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise;

• Programma managers

• Projectleiders deelgebieden/ projecten

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ruimtelijke vormgeving, ordening en planologie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise;

• Stedenbouwkundige

• Verkeerskundige

• Planeconoom

• Omgevingsontwerper

• Medewerker Ruimtelijke Plannen

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vergunningverlening en Toezichthouden

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise;

• Plantoetser

• Bouwinspecteur

• Constructeur

• Medewerker omgevings-/ ondernemersloket

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Juridische ondersteuning leefgebied en vastgoed

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79100000 Juridische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft de inzet van externen op basis van een inspanningsverplichting met de volgende expertise;

• Juridisch adviseur economie & vastgoed

• Juridisch adviseur Omgevingsrecht

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adviesdiensten ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsvisie- en ontwikkelingsstrategie

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel onderscheidt zich van perceel 1, 2, 3 en 4 doordat de werkzaamheden op basis van een resultaatsverplichting worden uitgevoerd (Opdrachtgever bepaalt het “wat” en niet het “wie en hoe”). De Opdrachtnemer dient te beschikken over de juiste expertise (kennis en kunde) en organisatie om de verwachte dienstverlening uit te voeren, onderstaand een niet-limitatief aantal voorbeelden van opdrachten die kunnen worden uitbesteed:

• Haalbaarheidsstudie;

• Milieueffectenrapportage;

• Toekomstvisie;

• Verkenningen;

• Ecologisch onderzoek;

• Geotechnisch onderzoek;

• Akoestisch onderzoek;

• Second opinion (kostenraming, herberekening);

• Bodemonderzoek

• Onderzoek naar kabels en leidingen;

• Planstudies;

• Realisatiefase;

• Planuitwerkingen;

• Milieukundig onderzoek;

• Technische ontwerpen;

• Verkeersonderzoek en verkeersanimaties;

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 045-112370
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Perceel 1 Programma- en projectmanagement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/06/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Omniplan Nederland B.V.
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL31 Utrecht
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fakton Executives B.V.
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Yacht B.V.
Plaats: Diemen
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 992 976.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Perceel 2 Ruimtelijke vormgeving, ordening en planologie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Certus Groep Rotterdam B.V.
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wyzer B.V.
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL31 Utrecht
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Yacht
Plaats: Diemen
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 548 960.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

Perceel 3 Vergunningverlening en Toezichthouden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/06/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wyzer B.V.
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL31 Utrecht
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Yacht B.V.
Plaats: Diemen
NUTS-code: NL31 Utrecht
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: YER Nederland B.V.
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 442 960.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Benaming:

Perceel 4 Juridische ondersteuning leefgebied en vastgoed

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/06/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wyzer B.V.
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL31 Utrecht
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Brunel Nederland B.V.
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 263 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Benaming:

Perceel 5 Adviesdiensten ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsvisie- en ontwikkelingsstrategie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/06/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arcadis Nederland B.V.
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL22 Gelderland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sweco Nederland B.V.
Plaats: De Bilt
NUTS-code: NL31 Utrecht
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 772 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: ntb
Plaats: ntb
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: ntb
Plaats: ntb
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2021