Werken - 487324-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Münster: Aanbrengen van gipsplaten

2020/S 202-487324

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Postadres: Hohenzollernring 80
Plaats: Münster
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Postcode: 48145
Land: Duitsland
E-mail: Blbvergabe@BLB.NRW.DE
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: teilrechtsfähiges Sondervermögen des Landes NRW
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BLB NRW Münster / OV / Westfalen-Kaserne Ahlen – Neubau Unterkünfte / Trockenbauarbeiten

Referentienummer: 060-20-00516
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45324000 Aanbrengen van gipsplaten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Westfalen-Kaserne Ahlen – Neubau Unterkünfte – Trockenbauarbeiten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 662 782.19 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA38 Warendorf
Voornaamste plaats van uitvoering:

Westfalen-Kaserne Ahlen

Hammer Straße 360

59229 Ahlen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trockenbauarbeiten in drei Unterkunftsgebäuden;

— ca. 5 640 m2 Trennwände in Unterkunftszimmern, Bädern und Teeküchen;

— ca. 3 660 m2 Abhangdecken in Unterkunftszimmern, Bädern, Teeküchen, Fluren und Treppenhäusern;

— ca. 450 m2 Aussteifende OSB-Plattenlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 128-312292
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5640089454
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Christoph Arntzen GmbH & Co. KG
Plaats: Wettringen
NUTS-code: DEA37 Steinfurt
Postcode: 48493
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 662 782.19 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXPUYYNYJHF

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemomblerstraße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: info@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 228-9499400
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020