Werken - 487328-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Plauen: Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings

2020/S 202-487328

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Plauen, Vergabestelle
Postadres: Unterer Graben 1
Plaats: Plauen
NUTS-code: DED44 Vogtlandkreis
Postcode: 08523
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@plauen.de
Telefoon: +49 37412911614
Fax: +49 374129131589
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.plauen.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Los 042-1 Elektroinstallation SG + EG

Referentienummer: 6031 06/65/09/20/1-042
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Los 042-1 Elektroinstallation SG + EG.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 24 519.09 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED44 Vogtlandkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rathaus Plauen

Unterer Graben 1

08523 Plauen

DEUTSCHLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 042-1 Elektroinstallation Art und Umfang der Leistung:

— 1 Stück Erweiterung Notbeleuchtung (Zentralbatterie-Anlage);

— 1 Stück Elektro-Verteilungen;

— 1 150 m Kabel u. Leitungen UP;

— 110 m Verlegesysteme (PVC-Kanal);

— 35 Stück Unterputz-Installationsgeräte;

— 4 Stück Pendelleuchten in LED-Technik;

— 9 Stück Wie vor, jedoch als Kugelleuchte;

— 7 Stück Anbauleuchten für T5 bzw. ESL-Lampen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 159-387092
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Los 042-1 Elektroinstallation SG + EG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VMB Elektroanlagen GmbH
Postadres: Auerbacher Str. 17
Plaats: Falkenstein
NUTS-code: DED44 Vogtlandkreis
Postcode: 08223
Land: Duitsland
E-mail: info@vmb-elektroanlagen.de
Telefoon: +49 3745223929
Fax: +49 3745223930
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 519.09 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@ldl.sachsen.de
Telefoon: +49 341-9773800
Fax: +49 341-9771049
Internetadres: https://www.lds.sachsen.de/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020