Werken - 487340-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Tübingen: Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation

2020/S 202-487340

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Tübingen
Postadres: Schnarrenbergstraße 1
Plaats: Tübingen
NUTS-code: DE142 Tübingen, Landkreis
Postcode: 72076
Land: Duitsland
E-mail: Vergabestelle.amttue@vbv.bwl.de
Fax: +49 7071-29-2911
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vba-tuebingen.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gebäudeleittechnik

Referentienummer: 20-86152
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45315700 Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Gebäudeleittechnik.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 411 211.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MSR Technik

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315700 Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE142 Tübingen, Landkreis
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Montage der Mess/Steuer und Regeltechnik inkl. der Automationsstationen, Schaltschränke und de Verkabelung.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DDC/GA Aufschaltung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315700 Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE142 Tübingen, Landkreis
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aufschaltung der o. g. MSR Technik auf die übergeordnete Gebäudeleittechnik.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 157-380818
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

MSR Technik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Johnson Controls Systems & Service GmbH
Postadres: Karlsruher Str. 3
Plaats: Leinfelden-Echterdingen
NUTS-code: DE113 Esslingen
Postcode: 70771
Land: Duitsland
E-mail: vertrieb-stuttgart@jci.com
Telefoon: +49 711 / 7884-0
Fax: +49 711/7884-187
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 332 082.86 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

DDC/GA Aufschaltung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Johnson Controls Systems & Service GmbH
Postadres: Karlsruher Str. 3
Plaats: Leinfelden-Echterdingen
NUTS-code: DE113 Esslingen
Postcode: 70771
Land: Duitsland
E-mail: vertrieb-stuttgart@jci.com
Telefoon: +49 711 / 7884-0
Fax: +49 711/7884-187
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 79 129.08 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Tübingen
Postadres: Schnarrenbergstraße 1
Plaats: Tübingen
Postcode: 72076
Land: Duitsland
E-mail: Vergabestelle.amttue@vbv.bwl.de
Fax: +49 7071-29-2911
Internetadres: www.vba-tuebingen.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020