Werken - 487348-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Eisenhüttenstadt: Metaalbewerking

2020/S 202-487348

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Eisenhüttenstadt, Fachbereich Stadtentwicklung
Postadres: Zentraler Platz 1
Plaats: Eisenhüttenstadt
NUTS-code: DE40C Oder-Spree
Postcode: 15890
Land: Duitsland
E-mail: zentrale.vergabestelle@eisenhuettenstadt.de
Telefoon: +49 3364566-333
Fax: +49 3364566-259
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.eisenhuettenstadt.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Zentrale Feuerwache Eisenhüttenstadt — Los 16 - Stahlbau

Referentienummer: EU 8/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262670 Metaalbewerking
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 37 581.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262670 Metaalbewerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE40C Oder-Spree

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 128-312242

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU 8/2020
Perceel nr.: 16
Benaming:

Stahlbau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metall- und Zaunbau Schäfer GmbH
Plaats: Eisenhüttenstadt
NUTS-code: DE40C Oder-Spree
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 557.77 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 581.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020