Werken - 487383-2020

16/10/2020    S202

Hongarije-Boedapest: Bouwen van sportfaciliteiten

2020/S 202-487383

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_27806346
Postadres: Váci út 35. VII.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1134
Land: Hongarije
Contactpersoon: Greska Szlávna
E-mail: Szlavna.Greksa@erzsebettaborok.hu
Telefoon: +36 13010695
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://erzsebettaborok.hu/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: alapítvány
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gyermektáboroztatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zánkai Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztés

Referentienummer: EKR000302892020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212200 Bouwen van sportfaciliteiten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zánkai Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztése

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212100 Bouwen van vrijetijdsvoorzieningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8251 Zánka külterület, hrsz.: 030/15, 018/3, 018/7; 022/26

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt keretében a Zánkai Erzsébet-tábor egyes sportlétesítményeinek és szabadtéri programhelyszíneinek fejlesztése, valamint ezekhez kapcsolódó akadálymentesítést célzó beavatkozások kivitelezése”

Főbb kivitelezési paraméterek:

— Teniszpálya felújítás (3db) - a három salakos pálya összterülete 2025 m2

— Teniszpálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 675 m2

— Strandröplabda pálya felújítás (3db és továbbfejlesztés) - a 3 db pálya összesen 874 m2

— Röplabdapálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 413 m2

— Kosárlabda pálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 692 m2

— Kézilabda pálya felújítás (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 1 035 m2

— Kézilabda pálya felújítás - nem szilárd burkolat (2db) - 1498 m2

— Multifunkcionális ügyességi akadálypálya fejlesztése és közlekedési gyakorlópálya felújítása - 1424 m2 Kresz park, 411 m2 gokart pálya

— Stadion felújítása (1db) / rugalmas sportpálya burkolat - 3 743 m2

— Játszóterek fejlesztése (4db+1db) / 2 469 m2 - 55 db játszótéri elem

— Kültéri mászófal fejlesztése (1db) - 189 m2

— Központi gyülekező terület és színpad funkcionális rehabilitációja - 4 084 m2

— Pihenőterületek továbbfejlesztése (3db) - 1000 m2

— Strand és létesítményeinek felújítása - 4 668 m3 beépítendő homok lídósítás keretében, 450 fm partvédmű korszerűsítés, felújítás, 289 m2 szabadtéri kondipark

— Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása (10 db)

— Önálló akadálymentesítési feladatok

O Információs és eligazító táblák gyártása és kihelyezése

O Tapintható térkép gyártása és kihelyezése

O Láthatósági jelek gyártása és kihelyezése

O Öltöző, mosdó akadálymentesítés, rámpa kivitelezése

Rugalmas sportpálya burkolat m2 összesen: 6 558 m2

Játszóterek és szabadtéri edzőtermek m2 összesen: 2 758 m2

Parti védmű építés, lidósítás: 1 db (4 668 m3 beépítendő homok lídósítás keretében, 450 fm)

A tábor működik a kivitelezés során!

A tábor helyszínén több beruházás is zajlik egyidőben.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: M/2.1. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban; 0 hónap-0 pont,15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: M/2.2. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban;0 hónap-0 pont,15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: M/2.3. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban;0 hónap-0 pont, 15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: M/2.4. alkalmassági feltételnél a szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata(egész hónapban;0 hónap-0 pont, 15 hónap vagy kedvezőbb maximum pont) / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFOP-1.2.12.17-2017-00006

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.1) pontban megjelölt elnevezés kibővített, pontos meghatározása: Az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 számú projekt keretében a Zánkai Erzsébet-tábor egyes sportlétesítményeinek és szabadtéri programhelyszíneinek fejlesztése, valamint ezekhez kapcsolódó akadálymentesítést célzó beavatkozások kivitelezése

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 094-223479
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zánkai Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztés

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I.) A rendelkezésre álló fedezet mértékére figyelemmel az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

II.) Ajánlattevők neve címe és adószáma:

Ajánlattevő neve: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2117 Isaszeg, Aulich utca 3.

Adószám: 12998353213

Közös ajánlattevő neve: Fejér-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 217.

Adószám: 25308673207

Közös ajánlattevő neve: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa Király utca 4.

Adószám: 13748429220

Ajánlattevő neve: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1.

Adószám: 11469830244

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020