Werken - 487448-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Wiesbaden: Installeren van ventilatie en airconditioning

2020/S 202-487448

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH
Postadres: Beethovenstraße 20
Plaats: Wiesbaden
NUTS-code: DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
Postcode: 65189
Land: Duitsland
Contactpersoon: Technischer Dienst
E-mail: iweinhold@joho.de
Telefoon: +49 611177-4929
Fax: +49 611177-1908
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.joho.de
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raumlufttechnik

Referentienummer: V-P008-400-0034-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331200 Installeren van ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-328304

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Raumlufttechnik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Caverion Deutschland GmbH
Postadres: Gstocketwiesenstr. 9
Plaats: Deggendorf
NUTS-code: DE224 Deggendorf
Postcode: 94469
Land: Duitsland
E-mail: hans.waas@caverion.com
Telefoon: +49 9913104735
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020