Werken - 487451-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Straubing: Wetenschappelijke installaties

2020/S 202-487451

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Straubing
Postadres: Theresienplatz 2
Plaats: Straubing
NUTS-code: DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt
Postcode: 94315
Land: Duitsland
E-mail: vergabeamt@straubing.de
Telefoon: +49 942194461131
Fax: +49 942194460268
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung und Montage naturwissenschaftlicher Einrichtungen

Referentienummer: H20-0171-01-827
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214630 Wetenschappelijke installaties
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung und Montage der naturwissenschaftlichen und Werkraum Einrichtung; Unterkonstruktion der Medienarme; Anschluss an bauseitige Leitungen Sanitär und Elektro an einen Übergabepunkt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 742 729.75 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39160000 Schoolmeubilair
39180000 Laboratoriummeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jakob-Sandtner-Realschule

Innere Passauer Str. 1

94315 Straubing

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Montage der naturwissenschaftlichen und Werkraum Einrichtung; Unterkonstruktion der Medienarme; Anschluss an bauseitige Leitungen Sanitär und Elektro an einen Übergabepunkt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 125-305423
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lieferung und Montage naturwissenschaftlicher Einrichtungen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wesemann GmbH
Plaats: Syke
NUTS-code: DE922 Diepholz
Postcode: 28857
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 742 729.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80538
Land: Duitsland
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stadt Straubing - Vergabestelle
Postadres: Theresienplatz 2
Plaats: Straubing
Postcode: 94315
Land: Duitsland
Telefoon: +49 942194461131
Fax: +49 942194460268
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020