Werken - 487460-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Rotterdam: Bouwwerkzaamheden

2020/S 202-487460

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: St. Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 2560876
Postadres: Elzendaal 15
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3075 JA
Land: Nederland
Contactpersoon: HEVO Office
E-mail: lorell.buck@hevo.nl
Telefoon: +31 736409409
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pcbo.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Renovatie Pniëlschool, selectie uitvoerende partijen

Referentienummer: 1632502
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De stichting PCBO is voornemens om een hoogwaardige renovatie met uitbreiding te realiseren voor basisschool de Pniëlschool in Rotterdam. Deze vernieuwbouw bevat de volgende onderdelen:

— sloop en aanbouw van de achtergevel (schoolplein zijde),

— hoogwaardige renovatie,

— het ambitieniveau van het werk is sober en doelmatig.

Het project heeft een totale bruto vloeroppervlakte van circa 2 500 m2, verdeeld over drie bouwlagen en is gebouwd in 1923. Het project maakt daarnaast deel uit van het gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het gebouw is zowel technisch als ruimtelijk functioneel gedateerd en komt conform de top 50 die de gemeente Rotterdam heeft geformuleerd in aanmerking voor renovatie of vervangende nieuwbouw.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 599 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 500m2.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 007-010081
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Renovatie Pniëlschool, selectie uitvoerende partijen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BM Van Houwelingen
Postadres: Hakgriend 26
Plaats: Hardinxveld-Giessendam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3371 KA
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 599 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-rotterdam
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020