Bauleistung - 487469-2020

16/10/2020    S202

Polen-Kamieniec Ząbkowicki: Bauarbeiten

2020/S 202-487469

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Nationale Identifikationsnummer: 8871635266
Postanschrift: ul. Ząbkowicka 26
Ort: Kamieniec Ząbkowicki
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 57-230
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Rozumek
E-Mail: przetargi@kamienieczabkowicki.eu
Telefon: +48 748162023
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kamienieczabkowicki.eu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: 05/BGP-4/PN-R/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej sali balowej wraz z maswerkami, zewnętrznej stolarki okiennej sali jadalnej do przyziemia włącznie, zewnętrznej stolarki okiennej kaplicy pałacowej – zamku w Kamieńcu Ząbkowickim.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres dokumentacji budowlanej jest większy niż zakres przedmiotu zamówienia. W związku z czym Zamawiający zaznacza, że do realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonanie następujących elementów wskazanych w dokumentacji projektowej: stolarki okiennej sali jadalni do przyziemia włącznie wraz z osadzeniem oraz zewnętrznej stolarki okiennej kaplicy pałacowej wraz osadzeniem. Przy wykonywaniu tych prac należy naprawić istniejące ościeża z drobnymi naprawami elementów kamiennych i parapety.

Szczegóły zawarte są na stronie internetowej wskazanej w sekcji I ogłoszenia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 105 691.06 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
45421000 Bautischlerarbeiten
45453100 Sanierungsarbeiten
45410000 Putzarbeiten
45262300 Betonarbeiten
45421150 Bautischlerei-Einbauarbeiten ohne Metall
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Hauptort der Ausführung:

Kamieniec Ząbkowicki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej sali balowej wraz z maswerkami, zewnętrznej stolarki okiennej sali jadalnej do przyziemia włącznie, zewnętrznej stolarki okiennej kaplicy pałacowej – zamku w Kamieńcu Ząbkowickim

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres dokumentacji budowlanej jest większy niż zakres przedmiotu zamówienia. W związku z czym Zamawiający zaznacza, że do realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonanie następujących elementów wskazanych w dokumentacji projektowej: stolarki okiennej sali jadalni do przyziemia włącznie wraz z osadzeniem oraz zewnętrznej stolarki okiennej kaplicy pałacowej wraz osadzeniem. Przy wykonywaniu tych prac należy naprawić istniejące ościeża z drobnymi naprawami elementów kamiennych i parapety.

W związku z powyższym zakres prac określają następujące rysunki projektu PB 6, PB 7, PB 8, PB 9, PB 10, PB 11, PB 12, PB 16, PB 17 oraz część opisowa dokumentacji dotycząca tych etapów.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

Dodatkowo, ponieważ zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wiąże się z wykonaniem określonych prac konserwatorskich, Zamawiający załącza również „Program prac konserwatorskich”.

Okres gwarancji podstawowej: 36 miesięcy

Zamawiający załącza również decyzję Starosty Ząbkowickiego w sprawie pozwolenia na budowę oraz decyzję Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków na pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych.

Szczegółowy opis został zawarty na stronie internetowej wskazanej w sekcji I ogłoszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu kluczowego / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 pt. „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 114-275635
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Arkadiusz Łuczak Firma „Arko” Handlowo-Usługowa
Postanschrift: ul. Złotostocka 12
Ort: Kamieniec Ząbkowicki
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 57-230
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 960 032.33 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 105 691.06 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Przez 2 miesiące terminu związania ofertą Zamawiający rozumie okres 60 dni.

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, ust. 5 pkt 2, 4, i 8 ustawy Pzp.

W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

g) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów urzędowych określonych powyżej składa:

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym przez Zamawiającego powyżej, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020