Werken - 487474-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Würzburg: Studentenhuizen

2020/S 202-487474

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Studentenwerk Würzburg
Postadres: Am Studentenhaus 1
Plaats: Würzburg
NUTS-code: DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 97072
Land: Duitsland
E-mail: wohnen@studentenwerk-wuerzburg.de
Fax: +49 9318005407
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.studentenwerk-wuerzburg.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau eines Studentenwohnheims mit 344 WE, 2 Aufzugsanlagen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214700 Studentenhuizen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

2 St. elektrisch betriebene Seilpersonenaufzüge, 8 Stockwerke, maschinenraumlos, Tragkraft 1 000 kg, Förderhöhe ca. 21, 13 Personen einschließlich Wartungsvertrag AMEV Vertragslaufzeit 4 Jahre.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 180 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42416100 Liften
45313100 Installeren van liften
45313000 Installeren van liften en roltrappen
50750000 Liftonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE241 Bamberg, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bamberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 St. elektrisch betriebene Seilpersonenaufzüge, 8 Stockwerke, maschinenraumlos, Tragkraft 1 000 kg, Förderhöhe ca. 21, 13 Personen einschließlich Wartungsvertrag AMEV Vertragslaufzeit 4 Jahre.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 116-280894
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aufzugswerke M. Schmitt + Sohn
Postadres: Hadermühle 9-16
Plaats: Nuernberg
NUTS-code: DE241 Bamberg, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
Telefoon: +49 91124040
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 183 074.36 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Postadres: Postfach 606
Plaats: Ansbach
Postcode: 91511
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefoon: +49 9811531277
Fax: +49 981531837
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020