Werken - 487492-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Teningen: Warmte-isolatiewerkzaamheden

2020/S 202-487492

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Teningen
Postadres: Riegeler Straße 12
Plaats: Teningen
NUTS-code: DE133 Emmendingen
Postcode: 79331
Land: Duitsland
E-mail: projekte@beck-projektmanagement.de
Telefoon: +49 766688190
Fax: +49 7666881929
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.deutsche-evergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wärmedämmverbundsysteme Bauteil M

Referentienummer: 023.0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Wärmedämmverbundsysteme Bauteil M.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 92 851.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45321000 Warmte-isolatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE133 Emmendingen
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Massen — ca. 860 m2 WDVS, Mineralwolle A1, gefärbter Putz.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 117-282859
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OLI Malerfachbetrieb UG haftungsbeschränkt
Plaats: Wörth
NUTS-code: DEB3E Germersheim
Postcode: 76744
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 92 851.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Karl-Friedrich-Straße 17
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76133
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 721-9264010
Fax: +49 721-3985926
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020