Suministros - 487527-2017

07/12/2017    S235    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Cartuchos de tóner

2017/S 235-487527

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Universitet za natsionalno i svetovno stopanstvo
000670602
Zh. k. „Studentski grad”, ul. „Osmi dekemvri”
Sofiya
1700
Bulgaria
Persona de contacto: Samuil Avdala
Teléfono: +359 28195516
Correo electrónico: avdala@unwe.bg
Fax: +359 28195516
Código NUTS: BG412

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.unwe.bg

Dirección del perfil de comprador: http://zop2.unwe.bg

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://zop2.unwe.bg/Document?folderId=310
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения

II.1.2)Código CPV principal
30125100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предмет на поръчката от настоящата документация е доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения с прогнозна стойност до 331 400 лева без ДДС.

Предметът на поръчката включва 7 обособени позиции.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 331 400.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30125100
30192340
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София

II.2.4)Descripción del contrato:

Предмет на поръчката от настоящата документация е доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС с прогнозна стойност до 250 000 лева без ДДС. Предвидено е да бъдат доставяни консумативи за 178 модела/типа устройства. Възложителят ще закупува консумативи за новозакупена техника, неописани в техническата спецификация и техническото предложение на участника, които ще бъдат доставяни с предложената отстъпка.

Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявената стока се доставя на следния адрес: гр. София, Студентски град „Христо Ботев”, ул. „8-ми декември” в срок до 3 (три) работни дни.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 250 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 06/04/2018
Fin: 06/04/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Комплексната оценка (К) на офертата на отделния участник включва два основни показателя и е равна на сбора от тях:

1. Сборът на единичните цени (Ксб.) – максимум 95 точки;

2. Предлагана търговска отстъпка от каталожна цена на всеки участник за стоки, които не са включени в техническата спецификация (Ктърг. отстъпка) — максимум 5 точки.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на ИК — УНСС

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30125100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на обществената поръчка за обособената позиция включва доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на ИК — УНСС с прогнозна стойност до 30 000 лева без ДДС. Възложителят предвижда да доставя консумативи за 16 модела/типа устройства. Възложителят ще закупува консумативи за новозакупена техника, неописани в техническата спецификация и техническото предложение на участника, които ще бъдат доставяни с предложената отстъпка.

Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявената стока се доставя на следния адрес: гр. София, Студентски град „Христо Ботев”, ул. „8-ми декември” в срок до 48 часа.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 30 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 05/04/2018
Fin: 05/04/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Комплексната оценка (К) на офертата на отделния участник включва два основни показателя и е равна на сбора от тях:

1. Сбора на единичните цени (Ксб.) – максимум 95 точки;

2. Предлагана търговска отстъпка от каталожна цена на всеки участник за стоки, които не са включени в техническата спецификация (Ктърг. отстъпка) — максимум 5 точки.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на консумативи за тиражиране на CD

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30125100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София

II.2.4)Descripción del contrato:

Предмет на поръчката от настоящата документация е доставка на консумативи за тиражиране на CD с прогнозна стойност до 25 000 лева без ДДС. Предвидено е да бъдат доставяни консумативи за Publisher Primer 4102DVD.

Доставките следва да се осъществяват по подадена от Възложителя заявка. Със заявката възложителя определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявената стока се доставя на следния адрес: гр. София, Студентски град „Христо Ботев”, ул. „8-ми декември” в срок до 45 дни.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 25 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на поделение „Стол-ресторант при УНСС”

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30125100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предмет на поръчката от настоящата документация е доставка на консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на поделение „Стол-ресторант при УНСС“ с прогнозна стойност до 2400 лева без ДДС. Предвидено е да бъдат доставяни консумативи за 2 модела/типа устройства. Възложителят ще закупува консумативи за новозакупена техника, неописани в техническата спецификация и техническото предложение на участника, които ще бъдат доставяни с предложената отстъпка.

Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявената стока се доставя на следния адрес: гр. София, Студентски град „Христо Ботев”, ул. „8-ми декември” в срок до 3 (три) работни дни.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 400.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 09/05/2018
Fin: 09/05/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Комплексната оценка (К) на офертата на отделния участник включва два основни показателя и е равна на сбора от тях:

1. Сбора на единичните цени (Ксб.) – максимум 95 точки;

2. Предлагана търговска отстъпка от каталожна цена на всеки участник за стоки, които не са включени в техническата спецификация (Ктърг. отстъпка) — максимум 5 точки.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на П ССО

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30125100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София

II.2.4)Descripción del contrato:

Предмет на поръчката от настоящата документация е доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на П ССО с прогнозна стойност до 15 000 лева без ДДС. Предвидено е да бъдат доставяни консумативи за 12 модела/типа устройства. Възложителят ще закупува консумативи за новозакупена техника, неописани в техническата спецификация и техническото предложение на участника, които ще бъдат доставяни с предложената отстъпка.

Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявената стока се доставя на следния адрес: гр. София, Студентски град „Христо Ботев”, ул. „8-ми декември” в срок до 3 (три) работни дни.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 15 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 02/04/2018
Fin: 02/04/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Комплексната оценка (К) на офертата на отделния участник включва два основни показателя и е равна на сбора от тях:

1. Сбора на единичните цени (Ксб.) – максимум 95 точки;

2 Предлагана търговска отстъпка от каталожна цена на всеки участник за стоки, които не са включени в техническата спецификация (Ктърг. отстъпка) — максимум 5 точки.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на РЦДО, гр. Хасково

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30125100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG422
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Хасково.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предмет на поръчката от настоящата документация е доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на РЦДО, гр. Хасково с прогнозна стойност до 4000 лева без ДДС. Предвидено е да бъдат доставяни консумативи за 15 модела/типа устройства. Възложителят ще закупува консумативи за новозакупена техника, неописани в техническата спецификация и техническото предложение на участника, които ще бъдат доставяни с предложената отстъпка.

Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявената стока се доставя на следния адрес: РЦДО, гр. Хасково в срок до 3 (три) работни дни.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/04/2018
Fin: 03/04/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Комплексната оценка (К) на офертата на отделния участник включва два основни показателя и е равна на сбора от тях:

1. Сбора на единичните цени (Ксб.) – максимум 95 точки;

2. Предлагана търговска отстъпка от каталожна цена на всеки участник за стоки, които не са включени в техническата спецификация (Ктърг. отстъпка) — максимум 5 точки.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на УОБ – с. Равда

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30125100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG341
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

С. Равда

II.2.4)Descripción del contrato:

Предмет на поръчката от настоящата документация е доставка на консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на УОБ – с. Равда с прогнозна стойност до 5000 лева без ДДС. Предвидено е да бъдат доставяни консумативи за 4 модела/типа устройства. Възложителят ще закупува консумативи за новозакупена техника, неописани в техническата спецификация и техническото предложение на участника, които ще бъдат доставяни с предложената отстъпка.

Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявената стока се доставя на следния адрес: УОБ, с. Равда в срок до 3 (три) работни дни.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 02/04/2018
Fin: 02/04/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Комплексната оценка (К) на офертата на отделния участник включва два основни показателя и е равна на сбора от тях:

1. Сбора на единичните цени (Ксб.) – максимум 95 точки;

2. Предлагана търговска отстъпка от каталожна цена на всеки участник за стоки, които не са включени в техническата спецификация (Ктърг. отстъпка) — максимум 5 точки.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Няма.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Няма.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Няма.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. За доказване на изискването по т. 1. участниците представят списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, който се попълва в част IV, раздел „В“, т. 1б от ЕЕДОП.

2. За доказване на изискването по т. 2. участниците представят копие на посочените в т. 2.1 и 2.2 сертификати, заверени „Вярно с оригинала“. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискаване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката (минимум една или повече изпълнени доставки на консумативи за принтери и/или копирни машини и/или МФУ), през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира извършването на доставки на консумативи за принтери и/или копирни машини и/или МФУ.

2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати:

2.1 Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001 или еквивалентен и Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO EN 14001:2004 или еквивалентнен с обхват доставка на консумативи за принтери и/или копирни машини и/или МФУ (изискването се отнася само за обособена позиция № 1);

2.2 Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001 или еквивалентен с обхват доставка на консумативи за принтери и/или копирни машини и/или МФУ (изискването се отнася само за обособена позиция № 6).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от общата стойност на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията може да се предостави под формата на парична сума, внесена по банкова сметка, посочена в документацията за участие, или безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност съгласно условията в проекта на договор, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор за обществена поръчка. Допълнителна информация — в документацията за участие.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/01/2018
Hora local: 16:45
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/01/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Гр. София, ж. к. „Студентски град”, ул. „Осми декември”, УНСС, ректорат, зала П008

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят предвижда специфични национални основания за изключване във връзка със забраната:

1. На чл. 101, ал. 11 от ЗОП – свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура и на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП се отстраняват от участие в процедурата участници, които са свързани лица.

2. За участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфичните национални основания по т. 1 и 2 за отстраняване в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
Бул. „Витоша” № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2017