Werken - 487533-2020

16/10/2020    S202

Polen-Gdansk: Bouwwerkzaamheden

2020/S 202-487533

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 162-391628)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku
Nationaal identificatienummer: 000168372
Postadres: ul. Żaglowa 11
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL634 Gdański
Postcode: 80-560
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Małkowski
E-mail: drmg@gdansk.gda.pl
Telefoon: +48 583205100
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.drmg.gdansk.pl
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie gminy miasta Gdańska w ramach GPKM – etap IVa – obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż kompletnego systemu

Referentienummer: 49/BZP-U.500.30.2020/KW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1 ogłoszenia: nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie gminy miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa – obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż kompletnego sytemu.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art.13 ust. 1–2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poprzez zamieszczenie informacji dot. danych osobowych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 162-391628

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 3 poniżej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, a w przypadku robót budowlanych w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Te lezen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 3 poniżej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, a w przypadku robót budowlanych w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli:

1) co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem dostawę i montaż minimum 50 sztuk tablic systemu informacji dynamicznej, wykonanych w technologii LED, wraz ze sprzętem i oprogramowaniem do ich obsługi i zarządzania w czasie rzeczywistym, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 1 000 000 PLN brutto;

2) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem roboty w zakresie sieci teletechnicznych, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 100 000 PLN brutto;

3) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie, dostawę oraz instalację aplikacji służącej do zasilania danymi rzeczywistymi tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz do ich konfiguracji i diagnostyki.

Te lezen:

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli:

1) co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem dostawę i montaż minimum 50 sztuk tablic systemu informacji dynamicznej, wykonanych w technologii LED, wraz ze sprzętem i oprogramowaniem do ich obsługi i zarządzania w czasie rzeczywistym, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 1 000 000 PLN brutto;

2) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem roboty w zakresie sieci teletechnicznych lub przyłączy energetycznych, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 100 000 PLN brutto;

3) co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie, dostawę oraz instalację aplikacji służącej do zasilania danymi rzeczywistymi tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz do ich konfiguracji i diagnostyki.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 15/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 15/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:10
Te lezen:
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen: