Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 487538-2021

Submission deadline has been amended by:  598624-2021
27/09/2021    S187

Rumunia-Slatina: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

2021/S 187-487538

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA OLT SA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 21307548
Adres pocztowy: Strada: Artileriei, nr. 2
Miejscowość: Slatina
Kod NUTS: RO414 Olt
Kod pocztowy: 230072
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Ovidiu Iulian Manda
E-mail: office@caolt.ro
Tel.: +40 249431750
Faks: +40 349401168
Adresy internetowe:
Główny adres: http://caolt.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128217
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL23Y - Extinderea facilitatilor de captare si tratare apa potabila in aglomerarile Babiciu - Scarisoara – Gostavatu si Farcasele-Dobrosloveni

Numer referencyjny: 21307548/2020/23
II.1.2)Główny kod CPV
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Entitatea Contractanta solicita proiectarea si executia lucrarilor pentru extinderea facilitatilor de captare si tratare apa potabila in aglomerarile Babiciu - Scarisoara – Gostavatu si Farcasele-Dobrosloveni

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 13 284 924.74 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45262220 Wiercenie studni wodnych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO414 Olt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

a) Aglomerarile:

- Babiciu - Scarisoara – Gostavatu

- Farcasele-Dobrosloveni

b) Sediul SC COMPANIA DE APA OLT SA

c) Teritoriul judetului Olt

II.2.4)Opis zamówienia:

Aglomerarea este alcatuita din localitatile: Babiciu, Slaveni, Gostavatu, Rudari, Scarisoara, iar lucrarile propuse sunt:

captarea apei subterane prin 6 puturi forate cu urmatoarele caracteristici:

debit optim explorabil pentru fiecare put forat: Q = 3,3 l/s;

coloana tehnica de exploatare: Ø 220 mm din PVC;

coloana filtranta autocolmatanta: pietris margaritar (sort 2 – 4 mm), pozabil intre 35-75 m;

protectie antipoluanta a acviferelor captate: dopuri de ciment+argila pe intervalul de 30- 35 m si spatiu cimentat pe intrevalul superior 2 -15 m;

nivel piezometric prognozat post executie: 2 m;

denivelari estimate la exploatarea optima a puturilor: cca. 3,3 m;

echidistanta optima intre puturi: cca 200 m;

adancimi de pozare a pompei in puturile forate: 25 m;

adancimi recomandate pentru puturile forate: cca. 75 m, adancimi conditionate de necesitatea realizarii unor piese decantor de 7 m lungime;

gospodaria de apa care cuprinde urmatoarele obiecte componente:

statie de tratare a apei – eliminare fier si mangan si dezinfectia apei;

rezervor de inmagazinare apa potabila, V = 750 mc;

statie de pompare apa potabila+camera personal;

bazin de retentie ape de la spalare filtre;

b) Aglomerarea Farcasele este alcatuita din localitatile Farcasele si Dobrosloveni, iar lucrarile propuse sunt:

captarea apei subterane prin 4 puturi forate cu urmatoarele caracteristici :

debit optim explorabil pentru fiecare put forat: Q = 3,5 – 3,7 l/s;

coloana tehnica de exploatare: Ø 220mm din PVC;

coloana filtranta autocolmatanta: pietris margaritar, pozabil intre 25-80 m;

protectie antipoluanta a acviferelor captate: dopuri ciment+argila pe interval de 19 – 25 m si spatiu cimentat pe intervalul superior 2 –

Durata totala de executie a contractului: 34 luni, defalcata astfel:

- Etapa de proiectare: 6 luni,

- Perioada de executie a lucrarilor: 25 luni

- Perioada de testare si punere in functiune: 3 luni

Perioada de notificare a defectelor (PND): 36 luni

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Costul operational anual maxim garantat = PCOn / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 34
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiectul Regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 Cerinta nr. 1 - Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

- Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt:

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat si bugetul local la momentul prezentarii acestora

- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016.

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art.177, art.178 , art.180, cu exceptia celor care se incadreaza la art. 178 alin. (3) si art. 179 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

 Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului entitatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

1. Catalin USURELU - Director General

2. Magdalena DOROBANTU - Manager UIP

3. George Sebastian IACOB - Director Economic

4. Iancu FLOREA - Inginer Sef

5. Mircea DOGARU - Sef Compartiment Avizare

6. Ovidiu Iulian MANDA – Sef Compartiment Achizitii

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Se va completa DUAE de catre toti operatorii (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.

b) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:

- angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art. 184 din Legea 99/2016.

Masurile luate de Operatorul Economic trebuie sa fie explicit mentionate in DUAE, cu luarea în considerare de către Operatorii Economici a prevederilor art. 184, alin.(3) din Legea 99/2016. La solicitarea Entitatii Contractante, Operatorul Economic trebuie să prezinte dovezile concrete pentru masurile descrise in DUAE si implementate la nivelul Operatorului Economic in acest sens. Dovezile furnizate de Operatorul Economic pentru demonstrarea in mod concret a credibilitatii acestuia pentru situațiile de excludere trebuie sa corespunda descrierii furnizate in DUAE la rubrica aferenta descrierii masurilor de „autocorectare”.

Nota 2: Documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Nota 3: Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca faptul ca nu au obligații restante de plată a impozitelor la momentul prezentării lor, în conformitate cu prevederile legislației din țara de rezidență .

Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca:

- operatorul economic este legal constituit,

- nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii,

- faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

- datele de identificare ale operatorului economic,

- actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Entitatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri generale anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2016, 2017, 2018), trebuie sa fie de minim 13.200.000,00 lei.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018 sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat si/sau tertul/tertii sustinator/sustinatori, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. In cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta se considera indeplinita prin insumarea mediei cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul are dreptul de a recurge la sustinere din partea unui tert. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55-57 din HG nr. 394/2016. Nota 3: In cazul situatiilor financiare prezentate in EURO, pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu comunicat de BNR, astfel: - Anul 2016: EURO = 4,4908 lei/euro - Anul 2017: EURO = 4,5681 lei/euro - Anul 2018: EURO = 4,6535 lei/euro Pentru alte monede decat EURO, se transforma mai intai in EURO utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017 si 2018 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea EURO in Lei se vor urma indicatiile de mai sus. Nota 4: Atunci cand Operatorul Economic s-a infiintat sau si-a inceput activitatea in unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicita informatii, Operatorul Economic in cauza va include informatii despre cifra de afaceri pentru exercitiile financiare incheiate pana la momentul completarii DUAE. Nota 5: Atunci cand, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a Entitatii Contractante, documentele suport, ci doar sa confirme EC ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si transferate de la adresa URL mentionata de Operatorul Economic si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de Entitate Contractanta. Nota 6: Documentele emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOfertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei a proiectat si executat lucrari similare duse la bun sfarsit astfel:- Cel putin o statie de tratare a apei potabile in cadrul unui contract de tip proiectare si executie.In scopul inţelegerii complexitatii obiectivului de investitii se vor considera similare statii de tratare a apei potabile de orice capacitate.Nota 1: Prin sintagma „lucrari duse la bun sfarsit”, se intelege: a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmite in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau c) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finalaNota 2: Prin lucrari / servicii de proiectare similare se inteleg lucrari / servicii de proiectare si constructie si / sau extindere si / sau reabilitare si / sau modernizare statii de tratare a apei potabile si orice alte lucrari in legatura cu statii de tratare a apei potabileNota 3: Cerinta se considera indeplinita si daca ofertantul a prestat servicii de proiectare / executat lucrari similare in cadrul unor contracte distincte de proiectare sau executie.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (Formular nr. 5) .Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 192, punctul k) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ia) Se va completa DUAE - Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala in DUAE (raspuns), rubrica "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat" de catre operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. b) La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: - obiectul contractului - numarul si data contractului invocat drept experienta similara, - beneficiarul acestuia si datele sale de contact, - caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, - data si numarul documentului de receptie, - ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil. In cazul in care ofertantul a participat la contractul respectiv in calitate de subcontractant, se va preciza ponderea pe care a indeplinit-o in aceasta calitate. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: - extrase relevante ale contractului /documente/certificate (ex procesul verbal de receptie/proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor/certificate de predare-primire, recomandari, certificari de buna executie, certificate constatatoare sau alte documente din care sa reiasa: beneficiarul, tipul contractului, perioada (inclusiv data incheierii contractului), cantitatea (indicatorii tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii) si locul executiei lucrarilor; Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Documentele prezentate, trebuie sa ateste urmatoarele: - faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu - au fost duse la bun sfârsit. Vor fi acceptate documente care atesta atat serviciile si lucrarile receptionate partial, cat si serviciile si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei si documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor/lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract,ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Conform prevederilor art.185 alin.(4) din Legea 99/2016 entitatea contractantă nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Ca urmare, in cazul in care un subcontractant va participa la procedura de atribuire si cu documente relevante privind capacitatea tehnica si profesionala, la evaluarea ofertei respective se va tine cont de acest lucru, pentru partea de implicare a subcontractantului in cadrul viitorului contract (sau activitatea pe care o va executa / presta / derula in cadrul contractului). Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajament ferm. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea entitatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerințe prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate rezulta ca subcontractantul propus nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, entitatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv. Dacă prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de lucrari, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Capacitatea financiara, tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 7. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament, care vor fi incarcate in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si la randul lor, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ procese verbale de receptie, Documente constatatoare emise de autoritatile contractate/ Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

Informatii privind clauza suspensiva: Intrarea în vigoare a Contractului este sub incidența clauzei suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Olt in perioada 2014-2020, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Proiect din care derivă direct necesitatea lucrarile care fac obiectul prezentului Contract. Entitatea contractanta estimeaza un termen de 6 luni pentru obținerea finanțarii, de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare. În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba in termenul de mai sus, Proiectul derulat de SC COMPANIA DE APA OLT SA, Beneficiarul (entitatea contractanta) își rezervă dreptul de a nu incheia contractul, iar ofertantul desemnat castigator al procedurii de atribuire, întelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii Contractului de achizitie, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Contractantul acceptă prezenta clauza suspensiva, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul (inclusiv in situatia in care acest eventiment se produce pana la expirarea termenului de 6 luni mentionat mai sus), Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la intrarea în posesie a respectivului document, să înștiințeze contractantul cu privire la semnarea contractului. NOTA: - Pentru aplicarea clauzei suspensive, se vor avea in vedere prevederile Legii nr. 11/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020. - In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Entitatea Contractanta va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 99/2016, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica. - Avand in vedere prevederile clauzei suspensive, Garantia de buna executie aferenta viitorului contract de achizitie se va constitui cu respectarea prevederilor art. 44, alin 1) si art. 45, alin. 3) din HG nr. 394/2016. - In cazul in care pana la desemnarea castigatorului procedurii de atribuire si comunicarea rezultatului aplicarii procedurii de atribuire, aprobarea Comisiei Europene a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Olt inca intarzie din motive neimputabile entitatii contractante, Entitatea contractanta va solicita ofertantului castigator sa accepte prelungirea valabilitatii ofertei desemnata castigatoare si a garantiei de participare in mod corespunzator.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Cuantum 130.000,00 lei, valabilitate: 4 luni de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar,aceasta trebuie virata in contul S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A., nr. RO28RNCB0200074442340001 deschis la Banca Comerciala Romana.

Dovada constituirii garanției de participare se transmite în SEAP împreună cu oferta în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) corob. cu preved. art. 129 alin. (2) și (3) din HG nr.394/2016, cu modificările ulterioare. In conformitate cu prevederile art. 129, alin.2, 3 si 4 din HG nr. 394/2016, ofertantii vor depune garantia de participare impreuna cu oferta si DUAE numai prin mijloace electronice prin intermediul SEAP. Documentul privind garantia de participare va fi incarcat in SEAP semnat cu cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând document original. Entitatea contractantă va avea dreptul să solicite în original documentul privind constituirea garantiei de participare in cazul in care valabilitatea acesteia este este condiţionată de prezentarea în această formă. Acest lucru este valabil pentru orice document cu regim special prezentat de catre ofertanti in cadrul ofertei.

În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Indiferent de modul de constituire, Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent GP, echivalenta pentru o GP depusa in alta valuta se va face la cursul BNR de la data publicării anunțului de participare in SICAP

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se poate constitui conform art. 45 si 46 din... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Contractul se va incheia sub incidenta clauzei suspensiva, in sensul ca executarea acestuia, este conditionata de aprobarea finantarii din fonduri europene, prin Ministerul Fondurilor Europene, directia AM POIM (fonduri europene) / entitatea finantatoare

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/03/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE numai in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica.

2. Eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, vor fi formulate de catre operatorii economici in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data limita de depunere a ofertelor, cu respectarea conditiilor legale in acest sens si a celor 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

- Orice alte propuneri de modificare ale clauzelor contractuale specifice formulate odata cu depunerea ofertei sau dupa termenul limita de depunere al ofertelor, nu vor fi acceptate.

3. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

4. În cazul în care există mai multe oferte cu punctaje egale clasate pe primul loc, departajarea se va face in functie de punctajul tehnic, respectiv, pe primul loc se va afla oferta care a ofertat cel mai mic cost operational anual. In cazul a mai multe oferte cu punctaje si costuri operationale egale, în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatăţite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis, si departajarea se face in functie de cel mai mic pret ofertat.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din legea 101/2016.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: SC COMPANIA DE APA OLT SA
Adres pocztowy: Strada Artileriei nr. 2
Miejscowość: Slatina (Olt)
Kod pocztowy: 230072
Państwo: Rumunia
E-mail: office@caolt.ro
Tel.: +40 249431750
Faks: +40 349401168
Adres internetowy: www.caolt.ro/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2021