Werken - 487543-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Schwelm: Gevelwerkzaamheden

2020/S 202-487543

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 134-328233)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Schwelm
Postadres: Hauptstraße 14
Plaats: Schwelm
NUTS-code: DEA56 Ennepe-Ruhr-Kreis
Postcode: 58332
Land: Duitsland
E-mail: info@schwelm.de
Telefoon: +49 2336-801-0
Fax: +49 2336-801-370
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.schwelm.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Metallbauarbeiten Fassade

Referentienummer: 270-ZSVS-VE03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45443000 Gevelwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-328233

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 09/10/2020
Te lezen:
Datum: 30/11/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: