29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 487554-2021

27/09/2021    S187

Słowacja-Košice: Roboty w zakresie uzdatniania wody

2021/S 187-487554

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 107-282797)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Krajowy numer identyfikacyjny: 36570460
Adres pocztowy: Komenského
Miejscowość: Košice-Sever
Kod NUTS: SK042 Košický kraj
Kod pocztowy: 04248
Państwo: Słowacja
Osoba do kontaktów: Agáta Sokolová
E-mail: agata.sokolova@vodarne.eu
Tel.: +421 557924614
Adresy internetowe:
Główny adres: www.vodarne.eu
Adres profilu nabywcy: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8614
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tatra Tender s.r.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 44119313
Adres pocztowy: Krčméryho 16
Miejscowość: Bratislava
Kod NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Kod pocztowy: 81104
Państwo: Słowacja
Osoba do kontaktów: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: lucia.strbova@tatratender.sk
Tel.: +421 910813539
Adresy internetowe:
Główny adres: www.vodarne.eu
Adres profilu nabywcy: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8614

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody

Numer referencyjny: 14/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Intenzifikácia jestvujúcich objektov - podľa realizačnej PD.

Navrhovaná stavba pozostáva z nasledovných prevádzkových súborov:

PS 0201 - Intenzifikácia homogenizácie suspenzie, PS 0202 - Intenzifikácia dávkovania chemikálií

PS 0203 - Intenzifikácia prípravy suspenzie, PS 0204 - Intenzifikácia I. stupňa úpravy

PS 0205 - Intenzifikácia II. stupňa úpravy, PS 0206 - Káblové NN rozvody a elektroinštalácia

PS 0207 - Systém kontroly a riadenia úpravne vody, PS 0208 - Intenzifikácia potrubných rozvodov

1/7

a nasledovných stavebných objektov: SO 0201-Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy,

SO 0202-Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 107-282797

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Zamiast:
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Zamiast:
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 28/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: II.1.5)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Zamiast:

37183861.31

Powinno być:

37121262.74

Numer sekcji: II.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.6) Odhadovaná hodnota
Zamiast:

37183861.31

Powinno być:

37121262.74

VII.2)Inne dodatkowe informacje: