Werken - 487581-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Wiesbaden: Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten

2020/S 202-487581

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 182-436247)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden GmbH
Postadres: Ludwig-Erhard-Straße 100
Plaats: Wiesbaden
NUTS-code: DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
Postcode: 65199
Land: Duitsland
Contactpersoon: VAMED VSB-BPS GmbH (Standort HSK Wilhelm Fresenius Klinik)
E-mail: christian.unger@vamed.com
Telefoon: +49 611-436729
Fax: +49 611-436732
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.helios-gesundheit.de/kliniken/wiesbaden-hsk/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Medizinische Möbel aus Metall

Referentienummer: 14-144-210
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215140 Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Medizinische Möbel aus Metall.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-436247

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
In plaats van:

Beginn: 01/01/2021

Te lezen:

Beginn: 18/01/2021

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 04/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 21/12/2020
Te lezen:
Datum: 15/01/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 21/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 04/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: