Werken - 487597-2020

16/10/2020    S202

Slovenië-Ljubljana: Gebouwen voor de gezondheidszorg

2020/S 202-487597

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5057272000
Postadres: Zaloška cesta 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Simon Smrke
E-mail: simon.smrke@kclj.si
Telefoon: +386 15221230
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kclj.si
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prenova dveh enot na Stomatološki kliniki UKC Ljubljana (Centra za zobno in čeljustno ortopedijo in Centra za stomatološko protetiko) 1. Sklop

Referentienummer: 845080105-107-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215100 Gebouwen voor de gezondheidszorg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

GOI dela; Prenova dveh enot na Stomatološki kliniki UKC Ljubljana (Centra za zobno in čeljustno ortopedijo in Centra za stomatološko protetiko) 1. Sklop.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 311 631.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45215100 Gebouwen voor de gezondheidszorg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

UKC Ljubljana, Hrvatski trg 6, SI-1000 Ljubljana

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

GOI dela; Prenova dveh enot na Stomatološki kliniki UKC Ljubljana (Centra za zobno in čeljustno ortopedijo in Centra za stomatološko protetiko) 1. Sklop.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Na podlagi točke b) 1. odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/ in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3 in izvedenega neuspelega odprtega postopka oddaje naročila za "Prenova dveh enot na Stomatološki kliniki UKC Ljubljana (Centra za zobno in čeljustno ortopedijo in Centra za stomatološko protetiko) 1. Sklop", objava na Portalu javnih naročil pod št. objave JN000975/2020-B01 z dne 17.2.2020 in Portalu EU št. objave 2020/S 034-079481.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
16/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Komin gradnje, gradbeno podjetje, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 3658775000
Postadres: Gospodinjska ulica 8
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 327 041.98 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 311 631.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Postadres: Zaloška cesta 2
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020