Bauleistung - 487605-2020

16/10/2020    S202

Polen-Łódź: Bauarbeiten

2020/S 202-487605

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postanschrift: ul. Piotrkowska 175
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
E-Mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefon: +48 426385837
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi Projekt – 4 – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul.: Wschodniej 35 i Pomorskiej 11 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: DOA-ZP-II.271.129.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie – zaprojektuj i wybuduj

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111291 Erschließungsarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung
71520000 Bauaufsicht
71540000 Bauverwaltungsleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Miasto Łódź

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia, który opisuje program funkcjonalno-użytkowy jest wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynków znajdujących się na terenie inwestycji (działka nr 197, obręb S-1) przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi. Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach działki oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) wraz w wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwestycja jest elementem Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekt 4. Planowana jest przebudowa budynków znajdujących się na terenie inwestycji. Kamienica będzie pełniła funkcję mieszkalną z lokalami użytkowymi w parterze budynku frontowego. W budynku parterowym przewidziano świetlicę środowiskową z funkcjami terapeutycznymi. Należy zaprojektować zmianę układu funkcjonalno-użytkowego kondygnacji i, II i III tzn. nowy podział powierzchni kondygnacji na lokale mieszkalne, a na parterze lokale użytkowe. W projekcie zagospodarowania terenu działki należy uwzględnić teren zielony z miejscem do wypoczynku wyposażony w ławki oraz miejsce składowania. Należy zachować możliwość wjazdu na teren podwórza. Projektowane lokale muszą spełniać wymagania dotyczące samodzielności lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r., poz. 903 ze zm.). Nieruchomość znajduje się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków – obszar historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego dzielnicy Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta 1843, kamienica figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20 %, wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia, obejmujące usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, tj.: robót ogólnobudowlanych, w tym rozbiórki, nowe elementy konstrukcyjne/wzmocnienia, roboty murowe, stolarka, dach, elewacja, izolacje, tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna, robót instalacyjnych, w tym instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne, wykończenia i/lub wyposażenia ponad standard deweloperski, w tym: mieszkania komunalne, mieszkania chronione (części wspólne: korytarz i pralnia), mieszkania chronione (pokoje z kuchnią i łazienka),lokale usługowe (wykończenie i wyposażenie), prac projektowych w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Na podst. art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2016 r. poz.1666 ze zm.), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w OPZ oraz we wzorze umowy. Na podstawie art. 29 ust. 4 uPzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia na czas trwania robót budowlanych zatrudniona była minimum 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ust. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, (...)

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 30
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 073-171774

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie – zaprojektuj i wybuduj

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
04/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: FHU WarBud Wojciech Wardencki
Postanschrift: ul. Lipowa 16
Ort: Piotrków Trybunalski
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: WarBud Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Lipowa 16
Ort: Piotrków Trybunalski
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 6 253 500.45 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt 23.7 i 23.8 SIWZ wnosi się

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111291 Erschließungsarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung
71520000 Bauaufsicht
71540000 Bauverwaltungsleistungen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Miasto Łódź

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia, który opisuje program funkcjonalno-użytkowy jest wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynków znajdujących się na terenie inwestycji (działka nr 197, obręb S-1) przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi. Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach działki oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) wraz w wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwestycja jest elementem Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekt 4. Planowana jest przebudowa budynków znajdujących się na terenie inwestycji. Kamienica będzie pełniła funkcję mieszkalną z lokalami użytkowymi w parterze budynku frontowego. W budynku parterowym przewidziano świetlicę środowiskową z funkcjami terapeutycznymi. Należy zaprojektować zmianę układu funkcjonalno-użytkowego kondygnacji i, II i III tzn. nowy podział powierzchni kondygnacji na lokale mieszkalne, a na parterze lokale użytkowe. W projekcie zagospodarowania terenu działki należy uwzględnić teren zielony z miejscem do wypoczynku wyposażony w ławki oraz miejsce składowania. Należy zachować możliwość wjazdu na teren podwórza. Projektowane lokale muszą spełniać wymagania dotyczące samodzielności lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r., poz. 903 ze zm.). Nieruchomość znajduje się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków – obszar historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego dzielnicy Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta 1843, kamienica figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20 %, wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia, obejmujące usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, tj.: robót ogólnobudowlanych, w tym rozbiórki, nowe elementy konstrukcyjne/wzmocnienia, roboty murowe, stolarka, dach, elewacja, izolacje, tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna, robót instalacyjnych, w tym instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne, wykończenia i/lub wyposażenia ponad standard deweloperski, w tym: mieszkania komunalne, mieszkania chronione (części wspólne: korytarz i pralnia), mieszkania chronione (pokoje z kuchnią i łazienka), lokale usługowe (wykończenie i wyposażenie), prac projektowych w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Na podst. art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1666 ze zm.), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w OPZ oraz we wzorze umowy. Na podstawie art. 29 ust. 4 uPzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia na czas trwania robót budowlanych zatrudniona była minimum 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ust. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu prac

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 30
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 6 478 989.68 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: FHU WarBud Wojciech Wardencki
Postanschrift: ul. Lipowa 16
Ort: Piotrków Trybunalski
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: WarBud Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Lipowa 16
Ort: Piotrków Trybunalski
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Wykonawca pismem z dnia 6 sierpnia 2020 r. wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o podział przewidzianej w umowie płatności za projekt wykonawczy, o której mowa w § 32 ust. 1 lit. b umowy w taki sposób, aby możliwym było wyodrębnienie płatności za projekt węzła centralnego ogrzewania.

Przyczyną złożenia przez Wykonawcę przedmiotowego wniosku był brak możliwości uzgodnienia do dnia opracowywania niniejszego aneksu projektu węzła cieplnego z gestorem sieci — Veolia Energia — z uwagi na konieczność zakończenia projektowania przyłącza przez gestora.

Powyższa okoliczność została opisana w uzasadnieniach do Aneksu nr 1, 2 oraz 3 jako podstawa do wydłużenia terminu przeznaczonego w umowie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Jednocześnie mając na uwadze trwającą pandemię COVID-19 i tym samym wprowadzenie regulacji prawnych mających zapewnić płynność finansową Wykonawców realizujących zamówienia publiczne, Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy o podział płatności przewidzianej za opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w następujący sposób:

— I transza — Projekt wykonawczy bez uzgodnienia projektu węzła centralnego ogrzewania — 80 % wynagrodzenia przewidzianego w § 32 ust. 1 lit. b umowy,

— II transza — Projekt węzła centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami — 20 % wynagrodzenia przewidzianego w § 32 ust. 1 lit. b umowy.

W związku z powyższą zmianą § 32 ust. 1 lit. b otrzyma brzmienie:

b) w zakresie wykonania Projektu/ów Wykonawczego/czych wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokości 106 000,00 PLN brutto (słownie: sto sześć tysięcy złotych 00/100), w tym VAT w wysokości 19 821,14 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 14/100):

— I transza za wykonanie Projektu/ów Wykonawczego/czych bez uzgodnienia projektu węzła centralnego ogrzewania wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 84 800,00 PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100), w tym VAT w wysokości 15 856,91 PLN (słownie: piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 91/100),

— II transza za wykonanie projektu węzła centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 21 200,00 PLN brutto (słownie:

Dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych 00/100), w tym VAT 3 964,23 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 23/100).

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Szczegółowy opis okoliczności modyfikacji, ze względu na które modyfikacja jest konieczna został określony w aneksie nr 4 z dnia 22 września 2020 r. do umowy nr 263.21/DZ/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 6 253 500.45 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 6 478 989.68 PLN