Bauleistung - 487605-2020

16/10/2020    S202

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2020/S 202-487605

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 426385837
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi Projekt – 4 – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul.: Wschodniej 35 i Pomorskiej 11 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu (...)

Numer referencyjny: DOA-ZP-II.271.129.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie – zaprojektuj i wybuduj

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71540000 Usługi zarządzania budową
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia, który opisuje program funkcjonalno-użytkowy jest wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynków znajdujących się na terenie inwestycji (działka nr 197, obręb S-1) przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi. Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach działki oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) wraz w wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwestycja jest elementem Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekt 4. Planowana jest przebudowa budynków znajdujących się na terenie inwestycji. Kamienica będzie pełniła funkcję mieszkalną z lokalami użytkowymi w parterze budynku frontowego. W budynku parterowym przewidziano świetlicę środowiskową z funkcjami terapeutycznymi. Należy zaprojektować zmianę układu funkcjonalno-użytkowego kondygnacji i, II i III tzn. nowy podział powierzchni kondygnacji na lokale mieszkalne, a na parterze lokale użytkowe. W projekcie zagospodarowania terenu działki należy uwzględnić teren zielony z miejscem do wypoczynku wyposażony w ławki oraz miejsce składowania. Należy zachować możliwość wjazdu na teren podwórza. Projektowane lokale muszą spełniać wymagania dotyczące samodzielności lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r., poz. 903 ze zm.). Nieruchomość znajduje się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków – obszar historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego dzielnicy Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta 1843, kamienica figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20 %, wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia, obejmujące usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, tj.: robót ogólnobudowlanych, w tym rozbiórki, nowe elementy konstrukcyjne/wzmocnienia, roboty murowe, stolarka, dach, elewacja, izolacje, tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna, robót instalacyjnych, w tym instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne, wykończenia i/lub wyposażenia ponad standard deweloperski, w tym: mieszkania komunalne, mieszkania chronione (części wspólne: korytarz i pralnia), mieszkania chronione (pokoje z kuchnią i łazienka),lokale usługowe (wykończenie i wyposażenie), prac projektowych w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Na podst. art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2016 r. poz.1666 ze zm.), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w OPZ oraz we wzorze umowy. Na podstawie art. 29 ust. 4 uPzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia na czas trwania robót budowlanych zatrudniona była minimum 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ust. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, (...)

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 30
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 073-171774

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 2
Nazwa:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie – zaprojektuj i wybuduj

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
04/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: FHU WarBud Wojciech Wardencki
Adres pocztowy: ul. Lipowa 16
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: WarBud Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Lipowa 16
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 6 253 500.45 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt 23.7 i 23.8 SIWZ wnosi się

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71540000 Usługi zarządzania budową
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia, który opisuje program funkcjonalno-użytkowy jest wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynków znajdujących się na terenie inwestycji (działka nr 197, obręb S-1) przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi. Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach działki oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) wraz w wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwestycja jest elementem Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekt 4. Planowana jest przebudowa budynków znajdujących się na terenie inwestycji. Kamienica będzie pełniła funkcję mieszkalną z lokalami użytkowymi w parterze budynku frontowego. W budynku parterowym przewidziano świetlicę środowiskową z funkcjami terapeutycznymi. Należy zaprojektować zmianę układu funkcjonalno-użytkowego kondygnacji i, II i III tzn. nowy podział powierzchni kondygnacji na lokale mieszkalne, a na parterze lokale użytkowe. W projekcie zagospodarowania terenu działki należy uwzględnić teren zielony z miejscem do wypoczynku wyposażony w ławki oraz miejsce składowania. Należy zachować możliwość wjazdu na teren podwórza. Projektowane lokale muszą spełniać wymagania dotyczące samodzielności lokali mieszkalnych zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r., poz. 903 ze zm.). Nieruchomość znajduje się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków – obszar historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego dzielnicy Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta 1843, kamienica figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20 %, wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia, obejmujące usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, tj.: robót ogólnobudowlanych, w tym rozbiórki, nowe elementy konstrukcyjne/wzmocnienia, roboty murowe, stolarka, dach, elewacja, izolacje, tynki, posadzki, stolarka wewnętrzna, robót instalacyjnych, w tym instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne, wykończenia i/lub wyposażenia ponad standard deweloperski, w tym: mieszkania komunalne, mieszkania chronione (części wspólne: korytarz i pralnia), mieszkania chronione (pokoje z kuchnią i łazienka), lokale usługowe (wykończenie i wyposażenie), prac projektowych w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Na podst. art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1666 ze zm.), tj. osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w OPZ oraz we wzorze umowy. Na podstawie art. 29 ust. 4 uPzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia na czas trwania robót budowlanych zatrudniona była minimum 1 osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ust. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu prac

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 30
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 6 478 989.68 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: FHU WarBud Wojciech Wardencki
Adres pocztowy: ul. Lipowa 16
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: WarBud Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Lipowa 16
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Wykonawca pismem z dnia 6 sierpnia 2020 r. wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o podział przewidzianej w umowie płatności za projekt wykonawczy, o której mowa w § 32 ust. 1 lit. b umowy w taki sposób, aby możliwym było wyodrębnienie płatności za projekt węzła centralnego ogrzewania.

Przyczyną złożenia przez Wykonawcę przedmiotowego wniosku był brak możliwości uzgodnienia do dnia opracowywania niniejszego aneksu projektu węzła cieplnego z gestorem sieci — Veolia Energia — z uwagi na konieczność zakończenia projektowania przyłącza przez gestora.

Powyższa okoliczność została opisana w uzasadnieniach do Aneksu nr 1, 2 oraz 3 jako podstawa do wydłużenia terminu przeznaczonego w umowie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Jednocześnie mając na uwadze trwającą pandemię COVID-19 i tym samym wprowadzenie regulacji prawnych mających zapewnić płynność finansową Wykonawców realizujących zamówienia publiczne, Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy o podział płatności przewidzianej za opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w następujący sposób:

— I transza — Projekt wykonawczy bez uzgodnienia projektu węzła centralnego ogrzewania — 80 % wynagrodzenia przewidzianego w § 32 ust. 1 lit. b umowy,

— II transza — Projekt węzła centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami — 20 % wynagrodzenia przewidzianego w § 32 ust. 1 lit. b umowy.

W związku z powyższą zmianą § 32 ust. 1 lit. b otrzyma brzmienie:

b) w zakresie wykonania Projektu/ów Wykonawczego/czych wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokości 106 000,00 PLN brutto (słownie: sto sześć tysięcy złotych 00/100), w tym VAT w wysokości 19 821,14 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 14/100):

— I transza za wykonanie Projektu/ów Wykonawczego/czych bez uzgodnienia projektu węzła centralnego ogrzewania wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 84 800,00 PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100), w tym VAT w wysokości 15 856,91 PLN (słownie: piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 91/100),

— II transza za wykonanie projektu węzła centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 21 200,00 PLN brutto (słownie:

Dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych 00/100), w tym VAT 3 964,23 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 23/100).

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Szczegółowy opis okoliczności modyfikacji, ze względu na które modyfikacja jest konieczna został określony w aneksie nr 4 z dnia 22 września 2020 r. do umowy nr 263.21/DZ/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 6 253 500.45 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 6 478 989.68 PLN