Werken - 487634-2020

16/10/2020    S202

Kroatië-Vinkovci: Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

2020/S 202-487634

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 30638414709
Postadres: Dragutina Žanića – Karle 47a
Plaats: Vinkovci
NUTS-code: HR04C Vukovarsko-srijemska županija
Postcode: 32100
Land: Kroatië
Contactpersoon: Zdravko Bartolović
E-mail: komercijala@vvk.hr
Telefoon: +385 32306142
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vvk.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, otok Cerna i Ivankovo novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje u aglomeraciji Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo

Referentienummer: NVV 03 2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, otok Cerna i Ivankovo novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje u aglomeraciji Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04C Vukovarsko-srijemska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uslužno područje naručitelja Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Točka 12. DON-a.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 33
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 545/D/18
Perceel nr.: 1
Benaming:

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, otok Cerna i Ivankovo novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje u aglomeraciji Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Vodoprivreda Vinkovci d.d.
Nationaal identificatienummer: 27870534650
Postadres: Zalužje 7
Plaats: Vinkovci
NUTS-code: HR04C Vukovarsko-srijemska županija
Postcode: 32100
Land: Kroatië
E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda-vk.hr
Telefoon: +385 32338000
Fax: +385 32331346
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Cestorad d.d.
Nationaal identificatienummer: 75943472386
Postadres: Duga ulica 23
Plaats: Vinkovci
NUTS-code: HR04C Vukovarsko-srijemska županija
Postcode: 32100
Land: Kroatië
E-mail: cestorad@vk.t-com.hr
Telefoon: +385 32339250
Fax: +385 32339260
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: AMM d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 16831648474
Postadres: Zalužje 22
Plaats: Vinkovci
NUTS-code: HR04C Vukovarsko-srijemska županija
Postcode: 32100
Land: Kroatië
Telefoon: +385 32334579
Fax: +385 32334589
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 356 541 609.00 HRK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04C Vukovarsko-srijemska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uslužno područje Naručitelja

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, otok Cerna i Ivankovo novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje u aglomeraciji Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo - Aneks 1. ugovora

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 18/12/2018
Einde: 17/06/2021
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 356 541 609.00 HRK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Vodoprivreda Vinkovci d.d.
Nationaal identificatienummer: 27870534650
Postadres: Zalužje 7
Plaats: Vinkovci
NUTS-code: HR04C Vukovarsko-srijemska županija
Postcode: 32100
Land: Kroatië
E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda-vk.hr
Telefoon: +385 32338000
Fax: +385 32331346
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Cestorad d.d.
Nationaal identificatienummer: 75943472386
Postadres: Duga ulica 23
Plaats: Vinkovci
NUTS-code: HR04C Vukovarsko-srijemska županija
Postcode: 32100
Land: Kroatië
E-mail: cestorad@vk.t-com.hr
Telefoon: +385 32339250
Fax: +385 32339260
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: AMM d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 16831648474
Postadres: Zalužje 22
Plaats: Vinkovci
NUTS-code: HR04C Vukovarsko-srijemska županija
Postcode: 32100
Land: Kroatië
Telefoon: +385 32334579
Fax: +385 32334589
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

U čl 5. st1. i st 2. osnovnog ugovora dodaje se novi Podugovaratelj.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

U čl 5. st1. i st 2. osnovnog ugovora dodaje se novi Podugovaratelj.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 356 541 609.00 HRK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 356 541 609.00 HRK