Bygge og anlæg - 487657-2018

06/11/2018    S213    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Køge: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 213-487657

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Erhvervsakademi Sjælland
CVR-nummer: 31661471
Postadresse: Campusbuen 23
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Jess
E-mail: toje@niras.dk
Telefon: +45 40946966

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.easj.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EASJ - Erhvervsakademi Sjælland, Nyt Campus i Køge

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

EASJ - Erhvervsakademi Sjælland, etablering af nyt campus i Køge på ca. 4 950 m2 bruttoareal.

Opgaven omhandler etablering af et nyt campus i Køge for Erhvervsakademi Sjælland (EASJ).

EASJ ønsker et nyt campus omfattende nybyggeri på grundarealet indeholdende bl.a. åbne og lukkede læringsområder og administration.

Ligeledes skal udvendige arealer designes og etableres.

Byggeriet etableres i 3 plan med primært laboratorier, depoter og kantine i stueplan; undervisning og studieledelse på 1. sal og rektorat på 2. sal.

Arkitekturen og designet i campus har en bevidst nordisk fremtoning og materialer, farver og overflader har derfor alle en vigtig plads i selve oplevelsen af bygningens karakter, sjæl og ånd.

Opgaven udbydes i totalentreprise i begrænset udbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 86 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Køge.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet omfatter etablering af nyt campus i Køge i totalentreprise i omvendt licitation.

Totalentreprisen omfatter projektering samt alle arbejdsydelser og materialer, der er nødvendige for aflevering af et nøglefærdigt campus med udenoms arealer i fuldstændig færdiggjort stand, samt alle ydelser og bi ydelser som er nærmere beskrevet i aftalegrundlaget.

Udførelsen omfatter udførelsen af byggeriet fra opstart på byggepladsen til aflevering 1- og 5- års eftersyn samt alle de i udbudsmaterialet beskrevne ydelse og biydelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 86 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge op til 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. pkt. 3.4 i udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravene, jf. pkt. 4.5-4.8 iudbudsbetingelserne, udvælges de 5 ansøgere, som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer, med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

Der lægges særlig vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med følgende:

- Udførelse af uddannelsesbyggeri i totalentreprise,

- Arkitekt-, landskabs-, og ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af uddannelsesbyggeri.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal angive den samlede omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder i forhold til den økonomiske kapacitet, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav vedrørende økonomisk egnethed, skal der:

A) Vedlægges en erklæring fra den anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med opgaven.

B) Vedlægges en særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Såfremt ad A og ad B ikke er efterlevet, har bygherren ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheders økonomiske kapacitet ved vurdering af ansøgningen.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet, er det er krav, at den anden juridiske enhed hæfter solidarisk med ansøger for opfyldelse af kontrakten.

Hvis ansøgeren består af en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbuddet sammen, skal de nedennævnte krav opfyldes af gruppen som helhed, hvor omsætningen beregnes som virksomhedernes samlede omsætning og egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste regnskabsår.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere enheders økonomiske kapacitet, skal de nedennævnte krav opfyldes af ansøgeren og den / de enheder, som ansøgeren baserer sin egnethed på, i fællesskab.

Afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen

I ESPD del IV, B skal ansøgeren angive følgende økonomiske oplysninger:

- Samlet årsomsætning i de seneste 3 år,

- Egenkapital i de seneste 3 år.

(Under ”Finansielle nøgletal” indsættes beløbet i feltet ”Nøgletal”, mens årstal indsættes i feltet ”beskrivelse”. Felterne udvides ved at klikke på ikonet ”+”),

- Solidaritetsgrad i det seneste regnskabsår.

(Under ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” indsættes soliditetsgraden i feltet ”Beskriv dem”).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens økonomiske og finansielle formåen:

- Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 100 000 000 DKK ex. moms i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste regnskabsår,

- Ansøgeren skal have en egenkapital på minimum 10 000 000 DKK ex. moms i det seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver vurderer, at eESPD’et (”For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type)” har et uhensigtsmæssigt format for ansøger til at vise referencer, og ordregiver opfordrer derfor til, at referencer vises ved at udarbejde referenceblade med billeder visende referencerne og vedlægge disse dokumenter som separate bilag. Det vil i den forbindelse kun være billederne pr. referenceblad der vurderes, og ikke øvrige oplysninger der evt. fremgår af referenceblade, idet disse skal fremgå af eESPD’et.

Vælger ansøger at se bort fra denne opfordring, vil det ikke gøre ansøgningen ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for ordregivers mulighed for at bedømme ansøgningen.

Vedlægges referenceblade som bilag, udfyldes eESPD’et gerne med ”se bilag” eller lign.

I ESPD del IV, C skal ansøgeren angive følgende oplysninger vedr. teknisk og faglig formåen:

- For hver reference skal ansøgeren angive en kort beskrivelse af opgaven.

Med formuleringen ”sammenlignelighed med den udbudte opgave” sigtes der primært på:

— Opgavens art og ydelser,

— Opgavens entreprisesum ekskl. moms,

— Opgavens tidsmæssige udstrækning,

— Opgavens projektering og kompleksitet heraf,

— Ansøgerens rolle / funktion og hvem opgaven blev udført for. I den forbindelse forbeholder ordregiver sig retten til at kontakte den angivne kunde, og det ses positivt på, hvis ansøger har oplyst en kontaktperson.

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Ansøgeren bør vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation. ESPD skal indeholde en beskrivelse af referencerne.

Hvis ansøgeren består af en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbuddet sammen, skal de nedennævnte krav opfyldes af gruppen som helhed.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere enheders økonomiske kapacitet, skal de nedennævnte krav opfyldes af ansøgeren og den / de enheder, som ansøgeren baserer sin egnethed på, i fællesskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen:

- Ansøgeren skal kunne påvise mindst 3 referencer og maksimalt 6 referencer på sammenlignelige opgaver. Referencerne må ikke være ældre end 5 år, regnet fra aflevering af byggeriet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

- Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder ABT93 med tilføjelse og fravigelser,

- Herunder sikkerhedsstillelse på 15% af entreprisesummen inklusiv moms, krav om anvendelse af praktikanterog arbejdsklausul,

- Den udførende entreprenør skal foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/12/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/08/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet findes på projektweb via linket:

http://www.rib-software.dk/udbudsportal eller,

https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN360306A

Der opnås adgang ved anvendelse af Byggeweb nr.: TN360306A.

Herfra kan udbudsmaterialet tilgås uden brug af login.

Ansøgning om prækvalifikationen vil kræve oprettelse af login.

Såfremt ansøger ikke i forvejen er i besiddelse af et gyldigt brugernavn og password, skal ansøger selv først oprette sig som ny bruger. Derefter modtager ansøger en personlig mail med et link, hvorfra det nødvendige password kan oprettes.

Efter endt godkendelse, foretages der log-in på www.rib-software.dk med ansøgers nye brugernavn og nye password.

Derefter vil der være adgang til ansøgning om prækvalifikation.

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation aflevere et udfyldt ESPD. Vedrørende udfyldelseaf ESPD henvises til angivelserne i udbudsbetingelserne. For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD henvises desuden til relevant vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD henvises til relevant vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2016/20160916%20ESPD%20saadan%20virker%20det.pdf

Udfyldelse af ESPD'en sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon (fil-navn: espd-request.xml) via: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

Dette udføres rent praktisk ved følgende:

— Hent Filen espd-request.xml på [...],

— Gem den på eget pc-skrivebord,

— Gå ind på hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

— Tryk på »Dansk«,

— Tryk på »Jeg er en økonomisk aktør «,

— Tryk på »Importere ESPD« og følg anvisningerne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@navenesneshus.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/11/2018