TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 487664-2017

07/12/2017    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-gr. Devin: Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet

2017/S 235-487664

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Obshtina Devin
000614895
ul. „Druzhba“ No. 1
gr. Devin
4800
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Nikolina Zhaygarova
Telefon: +359 30412174
E-Mail: obshtina@devin.bg
Fax: +359 3042661
NUTS-Code: BG424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.devin.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://devin.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=251:op2017-08-zakupuvane-na-spetzializirana-ueb-bazirana-platforma-za-horata-s-uvrezhdaniya-i-vazrastni-v-risk-&Itemid=110&layout=default

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Закупуване на специализирана уеб базирана платформа за хората с увреждания и възрастни в риск“.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Основната цел на проекта, във връзка с който се провежда процедурата, е проектиране и изработване и поддръжка на уеб базирания виртуален социален асистент. Разработена за целта уеб базираната виртуална платформа ще допринесе за по-добра интеграция на хората с увреждания със съвременните технологични средства, а оттам и за усъвършенстване на уменията за работа в онлайн среда. От друга страна виртуалният социален асистент постепенно ще облекчи част от задачите, с които е натоварен социалният или личният асистент, с цел да оптимизира неговата работа и възможностите да обхванат повече хора в нужда. Виртуалният социален асистент ще улесни живота на хората с увреждания в домашни условия и в оборудвания социален център за услуги към Oбщината.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 75 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG424
Hauptort der Ausführung:

Територията на oбщина Девин.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Основната цел на проекта е проектиране и изработване и поддръжка на уеб базирания виртуален социален асистент. Разработена за целта уеб базираната виртуална платформа ще допринесе за по-добра интеграция на хората с увреждания със съвременните технологични средства, а оттам и за усъвършенстване на уменията за работа в онлайн среда. От друга страна виртуалният социален асистент постепенно ще облекчи част от задачите, с които е натоварен социалният или личният асистент, с цел да оптимизира неговата работа и възможностите да обхванат повече хора в нужда. Виртуалният социален асистент ще улесни живота на хората с увреждания в домашни условия и в оборудваният социален център за услуги към общината. Работата на виртуалния социален асистент цели потребителите да придобият умения за самостоятелно справяне със самообслужването си и грижата за дома, да развият полезни навици и да подобрят социалната си среда, за да намалят риска от попадане в зависимост или в институция, както и да бъдат професионално консултирани и ориентирани. Уеб базираният социален асистент ще бъде достъпен за всеки, регистриран в общината човек със специфични потребности след създаване на личен акаунт профил. Подходящ е за хора с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности (предимно физически увреждания), възрастни хора, попадащи в риск от социална изолация, нуждаещи се от помощ във всички ежедневни дейности, не само в частта на комуналното и битово обслужване. Също така той ще бъде на разположение и на всички социални и лични асистенти, които ще могат да следят онлайн състоянието на поверените им хора. От тази услуга ще могат да се възползват в бъдеще:

— Хора с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности (предимно с физически увреждания),

— Хора в риск от изпадане в социална изолация,

— Хора в риск от попадане в институция поради неспособност да се грижат за себе си и дома си,

— Хора, които по здравословни причини и трудно достъпна среда, са в невъзможност да напускат сами дома си.

2. Минимални функционалности на платформата

Очакваните резултати са услугата да предоставя следната функционалност:

Уеб базираната социална платформа ще стане собственост на директния доставчик на социални услуги. Той ще бъде насочен в подобряване на начина на живот и самостоятелност в следните направления:

— в случай на спешност — информиране на лица за контакт и на личния лекар на човека (аларма бутон и директно изпращане на електронна поща, съобщение и др.),

— помощ при подготовката на нужните документи за явяване пред ТЕЛК и РЕЛК и при настаняване и/или изписване от болница,

— полагане на грижи след хоспитализация — рехабилитация, лечебна физкултура и др. (въвеждане на редица програми за самостоятелно раздвижване с цел по-бързо възстановяване),

— обработка и автоматизирано и полуавтоматизирано попълване на документи — НАП, Община и др.,

— съдействие и контрол при вземането на лекарства (въвеждане на редица уеб базирани здравословни програми с добра визуализация за самостоятелно раздвижване с цел по-бързо възстановяване),

— разнообразяване на ежедневието — настолни онлайин игри, които ще бъдат интегрирани в уеб базираната платформа,

— заплащане на битови сметки — виртуален прозорец, разработен и интегриран за разплащане на различни видове сметки за бита,

— потребителите ще имат възможност да използват услугата „финансов съветник“. Ще бъдат насърчавани и подпомагани сами да контролират финансите си (целта е чрез специално интегриран табличен алгоритъм лесно да определят кога и за какво могат да ползват личните си финансови средства),

— личният асистент предлага мерки за намаляване на рисковете в домашната среда и в съответствие с това уеб базираната виртуална платформа ще бъде негов помощник, като ще визуализира връзката между социалния/личния асистент и потребителя (изготвената програма ще може да се следи онлайн от служителя за нейното изпълнение от страна на нуждаещия се).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: техническа оферта / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 75 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 схема BG05M9OP00
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.4 Описание на предмета на поръчката

— участие в уеб интегрирани забавни игри и онлайн общуване с други потребители и въздействие върху социалните контакти на потребителите (интегрирани онлайн игри, в които потребителите да могат да играят и комуникират помежду си от домовете или в центъра, онлайн чат, онлайн разговори и др.),

— информация за кариерно развитие,

— в задълженията на изпълнителя.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

-.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

-.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Доказва се със: Лицето или лицата попълват част ІV „Критерий за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП — с описание на стойностите, датата, на която е приключила доставката, мястото, вида и обема на изпълнената доставка, както и дали е изпълнена в съответствие с нормативните изисквания.

Избраният изпълнител представя Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката /Образец към документацията/.

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът“ се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнени дейности по доставката.

2. Доказва се със: Посочване на информацията в част ІV „Критерий за подбор“, буква Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочения валиден сертификат или еквивалентен представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по доставката и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение, т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката ще изпълняват реално дейностите по доставка, представят валиден сертификат или еквивалентен.

Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/ ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват: изграждане, разработване, внедряване, поддръжка на софтуер и/или уеб базиран софтуер, и/или уеб платформи и/или апликации.

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

2. Участникът да прилага системи за управление на сигурността на информацията стандарт ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен с обхват: управление, съхранение, възстановяване на данни и/или бази с данни, и/или лични данни.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

I. Участникът да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, сходен или идентичен с тези на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Сходна с предмета на поръчката е доставка, изработка, конфигуриране и интеграция на софтуер и/или уеб базирани софтуер, и/или уеб страници и/или уеб базирана платформа.

Доставката трябва да е приета от съответния Възложител преди датата на подаване на офертата от участника.

II. Участникът да разполага с валиден сертификат за:

а) система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001:2008/ ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват: изграждане, разработване, внедряване, поддръжка на софтуер и/или уеб базиран софтуер, и/или уеб платформи и/или апликации;

б) система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен, с обхват: управление, съхранение, възстановяване на данни и/или бази с данни, и/или лични данни.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/01/2018
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/01/2018
Ortszeit: 10:00
Ort:

Заседателна зала на Общинска администрация, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, ет. 3.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Получените оферти се отварят на публично заседание на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължава от Технически и професионални възможности — Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за сигурността на информацията, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Доказва се със: Посочване на информацията в част ІV „Критерий за подбор“, буква Г„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочения валиден сертификат или еквивалентен представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по доставка и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение, т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката ще изпълняват реално дейностите по доставка, представят валиден сертификат или еквивалентен.

Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система за управление на сигурността на информацията стандарт ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен, с обхват: управление, съхранение, възстановяване на данни и/или бази с данни, и/или лични данни.

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

1. Гаранция за аванс в размер на 20 % от стойността на договора.

Освобождава се до 3 дни след връщане или усвояване на аванса.

Гаранцията за аванс се представя в една от следните форми:

— парична сума, внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Девин:

IBAN: BG79 IABG 7491 3301 5166 03

BIC: IABGBGSF

Банка: „Интернешънъл Асет Банк“ АД,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за аванс.

2. Гаранция за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъветсно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

— парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Девин:

IBAN: BG79 IABG 7491 3301 5166 03

BIC: IABGBGSF

Банка: „Интернешънъл Асет Банк“ АД,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция и в застраховка изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2017