Leveringen - 487708-2020

16/10/2020    S202

Finland-Rovaniemi: Opslag- en opzoeksysteem (carrousels)

2020/S 202-487708

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0819616-7
Postadres: Ounasrinteentie 22
Plaats: Rovaniemi
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-96400
Land: Finland
Contactpersoon: Salo Noora
E-mail: noora.salo@lshp.fi
Telefoon: +358 406357929
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lshp.fi
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lapin keskussairaalan laajennushanke – Hyllystöhissit sairaala-apteekkiin ja hankinta- ja logistiikkapalveluihin

Referentienummer: HANK 202/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42418400 Opslag- en opzoeksysteem (carrousels)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42965110 Opslagsysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/01/2021

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020