Leveringen - 487711-2020

16/10/2020    S202

Estland-Tallinn: Software voor webserver

2020/S 202-487711

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eesti Töötukassa
Nationaal identificatienummer: 74000085
Postadres: Lasnamäe tn 2
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 11412
Land: Estland
Contactpersoon: Rene Pillesson
E-mail: info@tootukassa.ee
Telefoon: +372 6148528
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tootukassa.ee
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Töötuskindlustus

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eesti Töötukassa infosüsteemide majutusega seonduvad tarkvarapaketid

Referentienummer: 228483
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48222000 Software voor webserver
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oracle Database Standard Edition 2

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48222000 Software voor webserver
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Windows Server

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48222000 Software voor webserver
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Red Hat Enterprise Linux

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48222000 Software voor webserver
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MS Remote Desktop

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48222000 Software voor webserver
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MSSQL

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48222000 Software voor webserver
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/11/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020