Leveringen - 487715-2020

16/10/2020    S202

Denemarken-Aalborg: Instrumentarium voor OK

2020/S 202-487715

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Nordjylland
Nationaal identificatienummer: 29190941
Postadres: Niels Bohrs Vej 30
Plaats: Aalborg Ø
NUTS-code: DK05 Nordjylland
Postcode: 9220
Land: Denemarken
Contactpersoon: Mads Buus-Andersen
E-mail: mbu@rn.dk
Telefoon: +45 21596653
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rn.dk
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=283261&B=REGIONNORD
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Indkøb, montering og installation af hængesøjler til NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital)

Referentienummer: Hængesøjler
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162100 Instrumentarium voor OK
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Indkøb, montering og installation af hængesøjler til NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162100 Instrumentarium voor OK
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Indkøb, montering og installation af hængesøjler til NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
08/12/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I forbindelse med udbudsprocessen ønskes afholdt en høringsrunde, hvor potentielle tilbudsgivere kan komme med input til udbudsmaterialet.

Materialet kan rekvireres ved at skrive til mbu@rn.dk

Input til materialet eller eventuelle kommentar skal sendes på E-mail (mbu@rn.dk) senest d. 10 november. 2020 kl. 12.00.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020