Leveringen - 487729-2020

16/10/2020    S202

Italië-Genua: Diagnostisch instrumentarium

2020/S 202-487729

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: A.Li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria — sede legale piazza della Vittoria 15, 16121, Genova
Postadres: via G. D'Annunzio 64, 6° piano
Plaats: Genova
NUTS-code: ITC33 Genova
Postcode: 16121
Land: Italië
Contactpersoon: dott.ssa Lui Moreno Costa
E-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Telefoon: +39 0105488561
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ariaspa.it
Adres van het kopersprofiel: www.acquistiliguria.it
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di n. 1 TC Spectral presso l’E.O. Ospedali Galliera

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124100 Diagnostisch instrumentarium
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura di n. 1 TC Spectral presso l’E.O. Ospedali Galliera.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC33 Genova
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di n. 1 TC Spectral presso l’E.O. Ospedali Galliera.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
22/11/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020