Leveringen - 487740-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Willich: Schoolmeubilair

2020/S 202-487740

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Willich, Der Bürgermeister
Postadres: Rothweg 1a
Plaats: Willich
NUTS-code: DEA1E Viersen
Postcode: 47877
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@stadt-willich.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://stadt-willich.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag Lieferung von Schulmöbeln für verschiedene Grundschulen

Referentienummer: 2020-096
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000 Schoolmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1E Viersen
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020