Leveringen - 487745-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Euskirchen: Machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw

2020/S 202-487745

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kreis Euskirchen
Postadres: Jülicher Ring 32
Plaats: Euskirchen
NUTS-code: DEA28 Euskirchen
Postcode: 53879
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
E-mail: zvs@kreis-euskirchen.de
Telefoon: +49 2251/15-1337
Fax: +49 2251 / 15-405
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kreis-euskirchen.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YYRYAZL/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YYRYAZL
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von 2 Radlader Liebherr L 538

Referentienummer: ZVS/VgV/20-09
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43000000 Machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von 2 Radladern Liebherr L 538.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA28 Euskirchen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Abfallwirtschaftszentrum Mechernich

Strempter Heide 1

53894 Mechernich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von 2 Radladern Typ Liebherr L 538 gem. den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/12/2020
Einde: 01/07/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Angaben über die gewerberechtlichen Voraussetzungen;

— Angaben zu der Erfüllung der Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen;

— Angaben über die Berufshaftplichtversicherung;

— Angabe des Gesamtumsatzes in den letzten drei Geschäftsjahren.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung in Art und Umfang vergleichbar sind (Referenzliste);

— Erklärung zu den personellen und technischen Mitteln zur Ausführung der Leistung.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Kreis Euskirchen

Zi. A326

Jülicher Ring 32

53879 Euskirchen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Bei der Öffnung der Angbote sind nach § 55 Abs. 2 VgV Bieter nicht zugelassen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXQ1YYRYAZL

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
Telefoon: +49 221 / 147-3045
Fax: +49 221 / 147-2889
Internetadres: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.html
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Sofern ein Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt wurde, ist der Verstoßgegenüberdem Auftraggeber unverzüglich zu rügen.

Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung zu rügen.

Ein Antrag auf Nachprüfung ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung desAuftraggebers,einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, zu stellen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020