Leveringen - 487752-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-München: Kleine dichte vrachtwagens

2020/S 202-487752

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1 Abt. 4
Postadres: Birkerstraße 18
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 80636
Land: Duitsland
Contactpersoon: Stefan Belmer
E-mail: abteilung4.vergabestelle1@muenchen.de
Telefoon: +49 8923330441
Fax: +49 8923330452
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://vergabe.muenchen.de/
Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.muenchen.de/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vergabe.muenchen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1750723a4d4-174d0f8e60f64ffd
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1 Abt. 4
Postadres: Birkerstraße 18
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 80636
Land: Duitsland
Contactpersoon: Stefan Belmer
E-mail: abteilung4.vergabestelle1@muenchen.de
Telefoon: +49 8923330441
Fax: +49 8923330452
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://vergabe.muenchen.de/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://vergabe.muenchen.de/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung zum Kauf von Kleintransportern mit Elektroantrieb

Referentienummer: VGSt1-4-2020-0332
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34136200 Kleine dichte vrachtwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarung zum Kauf von Kleintransportern mit Elektroantrieb.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektro-Kleintransporter mit 2 Sitzplätzen (ab ca. 1700 mm Ladelänge)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136200 Kleine dichte vrachtwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtgebiet der Landeshauptstadt München.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kleintransporter mit Elektroantrieb für Reichweite mind. 190 km:

— mindestens 2 Sitzplätze;

— Laderaumlänge ab ca. 1 700 mm;

— Gesamtlänge des Fahrzeugs max. 4 350 mm;

— batterie-elektrischer Antrieb;

— CO2-Effizienz gemäß Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV) mind. A+;

— Energierückgewinnung beim Bremsen (Motor — Generator — Umschaltung);

— Die detaillierte Beschreibung ist den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— Option 4-1: Gleichstrom-Schnellladung;

— Option 5-1: Winter- und Sommerräder;

— Option 6-1: Lackfarbe „Blau";

— Option 6-2: Lackfarbe „Rot";

— Option 6-3: Lackfarbe RAL 2011 „Tieforange";

— Option 6-4: Beklebung des Fahrzeuges mit Sicherheitskennzeichnung;

— Option 6-5: Verglasung Heckdrehtüren;

— Option 6-6: Verglasung Heckklappe;

— Option 6-7: Verglasung Schiebetüre rechts und Heckdrehtüren;

— Option 6-8: Verglasung Schiebetüre rechts und der Heckklappe;

— Option 6-9: Schiebetüre links inkl. Verglasung;

— Option 6-10: Laderaum rundum verglast;

— Option 6-11: Rundumkennleuchte Magnetfuß;

— Option 6-12: Rundumkennleuchte fest verbaut;

— Option 6-13: Rückfahrkamera;

— Option 7-1: Sitzflächen in Kunstleder;

— Option 7-2: Navigationssystem als Festeinbau;

— Option 7-3: Wärmepumpe;

— Option 7-4: Trenngitter;

— Option 8-1: Dachträgersystem;

— Option 8-2: Anhängeklupplung.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— Detaillierter und kompletter Lieferumfang siehe ausführliche Leistungsbeschreibung;

— Beginn der Rahmenvereinbarung voraussichtlich zum 1.1.2021.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektro-Kleintransporter mit 2 Sitzplätzen (ab ca. 2 000 mm Ladelänge)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136200 Kleine dichte vrachtwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtgebiet der Landeshauptstadt München.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kleintransporter mit Elektroantrieb für Reichweite mind. 190 km:

— mindestens 2 Sitzplätze;

— Laderaumlänge ab ca. 2000 mm;

— Gesamtlänge des Fahrzeugs max. 4750 mm;

— batterie-elektrischer Antrieb;

— CO2-Effizienz gemäß Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV) mind. A+;

— Energierückgewinnung beim Bremsen (Motor — Generator — Umschaltung);

— Die detaillierte Beschreibung ist den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— Option 4-1: Gleichstrom-Schnellladung;

— Option 5-1: Winter- und Sommerräder;

— Option 6-1: Lackfarbe „Blau";

— Option 6-2: Lackfarbe „Rot";

— Option 6-3: Lackfarbe RAL 2011 „Tieforange";

— Option 6-4: Beklebung des Fahrzeuges mit Sicherheitskennzeichnung;

— Option 6-5: Verglasung Heckdrehtüren;

— Option 6-6: Verglasung Heckklappe;

— Option 6-7: Verglasung Schiebetüre rechts und Heckdrehtüren;

— Option 6-8: Verglasung Schiebetüre rechts und der Heckklappe;

— Option 6-9: Schiebetüre links inkl. Verglasung;

— Option 6-10: Laderaum rundum verglast;

— Option 6-11: Rundumkennleuchte Magnetfuß;

— Option 6-12: Rundumkennleuchte fest verbaut;

— Option 6-13: Rückfahrkamera;

— Option 7-1: Sitzflächen in Kunstleder;

— Option 7-2: Navigationssystem als Festeinbau;

— Option 7-3: Wärmepumpe;

— Option 7-4: Trenngitter;

— Option 8-1: Dachträgersystem;

— Option 8-2: Anhängeklupplung.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— Detaillierter und kompletter Lieferumfang siehe ausführliche Leistungsbeschreibung;

— Beginn der Rahmenvereinbarung voraussichtlich zum 1.1.2021.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektro-Kleintransporter mit mind. 4 Sitzplätzen

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136200 Kleine dichte vrachtwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtgebiet der Landeshauptstadt München.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kleintransporter mit Elektroantrieb für Reichweite mind. 190 km:

— mindestens 4 Sitzplätze;

— Laderaumlänge ab ca. 1 300 mm;

— Gesamtlänge des Fahrzeugs max. 4 750 mm;

— batterie-elektrischer Antrieb;

— CO2-Effizienz gemäß Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV) mind. A+;

— Energierückgewinnung beim Bremsen (Motor — Generator — Umschaltung);

— Die detaillierte Beschreibung ist den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— Option 4-1: Gleichstrom-Schnellladung;

— Option 5-1: Winter- und Sommerräder;

— Option 6-1: Lackfarbe „Blau";

— Option 6-2: Lackfarbe „Rot";

— Option 6-3: Lackfarbe RAL 2011 „Tieforange";

— Option 6-4: Beklebung des Fahrzeuges mit Sicherheitskennzeichnung;

— Option 6-5: Verglasung Heckdrehtüren;

— Option 6-6: Schiebetüre links inkl. Verglasung;

— Option 6-7: Laderaum verblecht;

— Option 6-8: Rundumkennleuchte Magnetfuß;

— Option 6-9: Rundumkennleuchte fest verbaut;

— Option 6-10: Rückfahrkamera;

— Option 7-1: Sitzflächen in Kunstleder;

— Option 7-2: Navigationssystem als Festeinbau;

— Option 7-3: Wärmepumpe;

— Option 8-1: Dachträgersystem;

— Option 8-2: Anhängeklupplung.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

— Detaillierter und kompletter Lieferumfang siehe ausführliche Leistungsbeschreibung;

— Beginn der Rahmenvereinbarung voraussichtlich zum 1.1.2021.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen abzugeben:

— Fragebogen zur Eignungsprüfung:

—— Teil 1.1:

1. Angaben zum Bewerber/Bieter,

2. Angaben zum/zu den gesetzlichen (Vertreter(n) bzw. Vertretungsberechtigten Gesellschafter(n) (Personengesellschaft, Einzelunternehmen).

—— Teil 1.2.4:

Zwingende und fakultative Ausschlussgründe (z. B. Insolvenzverfahren, schwere Verfehlung, Verurteilung nach StGB) jeweils für den Bieter, evtl. benannte Nachunternehmer und die einzelnen Bieter einer Bietergemeinschaft.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen vorzulegen:

— Fragebogen zur Eignungsprüfung:

—— Teil 1.2.3.2:

Umsatz- und Personalzahlen:

Der Jahresumsatz des Bewerbers/Bieters in den letzten 3 Abgeschlossenen Geschäftsjahren muss für die einzelnen Lose mindestens folgende Werte betragen:

— Los 1: 200 000 EUR;

— Los 2: 300 000 EUR;

— Los 3: 200 000 EUR.

Soll der Zuschlag für mehrere, gleichzeitig auszuführende Lose an einen Bewerber /Bieter erteilt werden, so müssen die Umsatzzahlen des Bewerbers/Bieters in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren mindestens der Summe der geforderten Mindestumsätze aus den betreffenden Losen entsprechen.

Während der Ausführungszeit des Auftrags besteht eine Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung mit mindestens folgenden Deckungssummen:

— Personenschäden: mind. 1 000 000 EUR;

— Sachschäden: mind. 1 000 000 EUR;

— Vermögensschäden: mind. 1 000 000 EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen vorzulegen:

— Fragebogen zur Eignungsprüfung:

—— Teil 1.2.3.3:

Der Bewerber/Bieter muss mindestens 2 zufriedenstellend erbrachte vergleichbare Leistungen vorweisen (2 Referenzen).

Leistungen für die Auftraggeberin können auch ohne Angabe als Referenz berücksichtigt werden:

— Los 1: Als Referenz wird die Lieferung von 2 Fahrzeugen eines zum angebotenen Fahrzeuges vergleichbaren Fabrikats/Typs anerkannt;

— Los 2: Als Referenz wird die Lieferung von 2 Fahrzeugen eines zum angebotenen Fahrzeuges vergleichbaren Fabrikats/Typs anerkannt;

— Los 3: Als Referenz wird die Lieferung von 2 Fahrzeugen eines zum angebotenen Fahrzeuges vergleichbaren Fabrikats/Typs anerkannt.

Referenzen dürfen nachfolgend nur angegeben werden, wenn:

— sie nicht älter als 3 Jahre sind und

— die Leistung bereits vollständig abgeschlossen wurde oder einer Vertragslaufzeit von über einem Jahr, mindestens ein Leistungszeitraum von einem Jahr bereits abgeschlossen wurde:

—— Formblatt Verzeichnis Unternehmerleistungen (Anlage zu Vergabeunterlagen);

—— Formblatt Verpflichtungserklärung der Leistungen anderer Unternehmer (Anlage zu den Vergabeunterlagen);

—— Erklärung Bietergemeinschaft (Anlage zu den Vergabeunterlagen).

Eventuele minimumeisen:

Vergleichbare Fahrzeuge bzw. Aufbauten sind vor Auftragsvergabe auf Anforderung zu Vorführzwecken innerhalb von 10 Werktagen nach Anforderung kostenlos zur Verfügung zu stellen.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 07:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:

Fragen oder Anmerkungen zu den Vergabeunterlagen, Teilnahmeanträgen, Interessensbestätigungen oder zu den Angeboten sind über die Vergabeplattform bis spätestens 10 Kalendertage (Eingang) vor Ablauf der Angebotsfrist an die Vergabestelle 1 zu richten. Mündliche Kommunikation sowie Abstimmungen mit Personen außerhalb der Vergabestelle 1 sind insoweit unzulässig. Sämtliche von der Vergabestelle 1 zu einem Ausschreibungsverfahren veröffentlichten Konkretisierungen/Änderungen sind Bestandteil der Vergabeunterlagen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80538
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
Internetadres: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber_uns/zentralezustaendigkeiten/vergabekammer-suedbayern/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020