Leveringen - 487769-2020

16/10/2020    S202

Finland-Kuopio: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2020/S 202-487769

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sansia Oy
Nationaal identificatienummer: 2364760-8
Postadres: PL 2000, Viestikatu 3
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-70600
Land: Finland
Contactpersoon: Pekka Tiilikainen
E-mail: pekka.tiilikainen@sansia.fi
Telefoon: +358 447182920
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sansia.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pohjois-Savon pelastuslaitos
Nationaal identificatienummer: 0171450-7
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: pelastuslaitos@kuopio.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pspelastuslaitos.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Nationaal identificatienummer: 0162193-3
Postadres: Armilankatu 35
Plaats: Lappeenranta
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-53100
Land: Finland
E-mail: ekpelastuslaitos@ekpelastuslaitos.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ekpelastuslaitos.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Etelä-savon pelastuslaitos
Nationaal identificatienummer: 0165116-3
Postadres: Jääkärinkatu 16
Plaats: Mikkeli
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-50130
Land: Finland
E-mail: pelastuslaitos@espl.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://espl.fi/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kainuun pelastuslaitos
Nationaal identificatienummer: 0214958-9
Postadres: Opintie 1
Plaats: Kajaani
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-87100
Land: Finland
E-mail: pelastuslaitos@kaipe.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kainuunpelastuslaitos.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Nationaal identificatienummer: 0146921-4
Postadres: Kutalantie 1 b
Plaats: Hämeenlinna
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-13210
Land: Finland
E-mail: kanta-hame@pelastuslaitos.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pelastuslaitos.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Keski-Suomen pelastuslaitos
Nationaal identificatienummer: 0174666-4
Postadres: Salontaipaleentie 6
Plaats: Jyväskylä
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-40500
Land: Finland
E-mail: pelastuslaitos@jkl.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Nationaal identificatienummer: 0242746-2
Postadres: Noljakantie 4
Plaats: Joensuu
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-80140
Land: Finland
E-mail: info@pkpelastuslaitos.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pkpelastuslaitos.fi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Nationaal identificatienummer: 0215610-5
Postadres: Mannerheiminkatu 24
Plaats: Lahti
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-15100
Land: Finland
E-mail: phpela@phpela.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.phpela.fi
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=300955&tpk=d79880d2-b816-4e78-bea1-ff2181c8323b
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=300955&tpk=d79880d2-b816-4e78-bea1-ff2181c8323b
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Agentuuri
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sammutus-, säiliö- ja sammutus-säiliöautojen korityöt

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Etelä-Karjala, Kanta-Hämeen, Päijät-

Hämeen, Kainuun ja Keski-Suomen pelastuslaitosten sammutus-, säiliö-, säiliösammutus ja raivausautokoritöiden hankinta sopimuskaudelle 1.1.2021–21.12.2022. Mikäli sopimusta ei irtisanota 30.6.2022 mennessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kk:n irtisanomisajalla.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Etelä-Karjala, Kanta-Hämeen, Päijät-

Hämeen, Kainuun ja Keski-Suomen pelastuslaitosten sammutus- ja raivausautokoritöiden hankinta sopimuskaudelle 1.1.2021–21.12.2022. Mikäli sopimusta ei irtisanota 30.6.2022 mennessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kk:n irtisanomisajalla.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mikäli sopimusta ei irtisanota 30.6.2022 mennessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kk:n irtisanomisajalla.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Sansia Oy

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tarjoukset voidaan avata myöhemmin Sansia Oy:n sopivaksi katsomana ajankohtana.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2024.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020