Dienstleistungen - 48778-2023

25/01/2023    S18

Polen-Danzig: Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen

2023/S 018-048778

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 005-011387)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 221964385
Postanschrift: Al. Jana Pawła II 50
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-462
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział zamówień publicznych
E-Mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Telefon: +48 587684640
Fax: +48 587684829
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.copernicus.gda.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH

Referenznummer der Bekanntmachung: D10.251.4.M.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524400 Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odbiorem, wywozem i utylizacją niebezpiecznych odpadów medycznych przez okres 12 miesięcy z COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.

Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na czas trwania umowy, na własny koszt i ryzyko, 2-óch urządzeń chłodniczych spełniających wymagania zawarte w OPZ .

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, kserokopii dokumentów potwierdzających, że używane środki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP, oraz kserokopii dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymaganych parametrów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 005-011387

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: Nie podlegają wykluczeniu oraz Spełniają

warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych: 1) w art. 108

ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 111 ustawy Pzp2) w art. 7 ust.

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.3) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia

Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie b) Zamawiający

nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (fakultatywnych podstaw

wykluczenia). Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1)JEDZ–oświadczenie wstępne składane w

formie elektronicznej (przy pomocy internetowej platformy zakupowej) na formularzu Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia 2)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", art. 108 ust.

1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem3)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.

108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 4)oświadczenia wykonawcy w zakresie

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z

dnia 8.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 5)wykazu usług wykonanych 6)aktualne

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów

2.Dokumenty składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)zamiast dokumentów, o których mowa w § X ust. 2 pkt b)(Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt 1 i 2) niniejszego ustępu, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków,

o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się

o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: Aktualną decyzję

uprawnionego organu zezwalającą na użytkowanie /eksploatację/ zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych,

w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia (zgodnie z wykazem – załącznik nr 5a do SWZ). Jeżeli

Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych powyżej, lub złożone przedmiotowe

środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym

terminie

muss es heißen:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: Nie podlegają wykluczeniu oraz Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 111 ustawy Pzp2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.3) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie b) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (fakultatywnych podstaw wykluczenia). Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1)JEDZ–oświadczenie wstępne składane w formie elektronicznej (przy pomocy internetowej platformy zakupowej) na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 2)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem3)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 4)oświadczenia wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 5)wykazu usług wykonanych 6)aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów 7) dokument potwierdzający, że wykonawca ma nadany numer rejestrowy 2.Dokumenty składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1)zamiast dokumentów, o których mowa w § X ust. 2 pkt b)(Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2) niniejszego ustępu, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: Aktualną decyzję uprawnionego organu zezwalającą na użytkowanie /eksploatację/ zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia; Zaświadczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o tym, że instalacja/e wskazane w zał. nr 5 a są aktualnie eksploatowane; Certyfikat wskazujący na posiadanie przez wykonawcę wdrożonego i utrzymywanego systemu zarządzania środowiskowego.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: