Leveringen - 487801-2020

16/10/2020    S202

Denemarken-Aarhus: Medische apparatuur

2020/S 202-487801

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Midtjylland
Nationaal identificatienummer: 29190925
Postadres: Nørrebrogade 44, Byg. 2A
Plaats: Aarhus C
NUTS-code: DK04 Midtjylland
Postcode: 8000
Land: Denemarken
Contactpersoon: Maria Thaarup
E-mail: Maria.Thaarup@stab.rm.dk
Telefoon: +45 78414534
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.udbud.rm.dk
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af dialysevand- og koncentratanlæg

Referentienummer: 1-23-4-101-10-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181100 Apparatuur voor hemodialyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK04 Midtjylland
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 11/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020