Árubeszerzések - 487810-2019

17/10/2019    S201    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Komphajók

2019/S 201-487810

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://internet.kozut.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001312632019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001312632019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: országos köztutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

INTERREG - SKHU/1601/2.2.1/362 - Komp beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001312632019
II.1.2)Fő CPV-kód
34512100 Komphajók
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1 darab új építésű önjáró komp nyertes ajánlattevő által történő – a Közbeszerzési dokumentumok és annak részeként kiadott műszaki leírás szerinti – tervezése, legyártása, leszállítása, felszerelése, MAGYARORSZÁGi üzembe helyezése, magyar lajstromba történő vétele, próbaüzem lefolytatása, illetve a komp használatára történő betanítás.

E tekintetben új úszólétesítménynek minősül az a hajó, amely üzembe helyezve sem MAGYARORSZÁGon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34512100 Komphajók
79930000 Különleges tervezési szolgáltatások
80590000 Oktatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Neszmély - dunai komp kikötő

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab új építésű önjáró komp nyertes ajánlattevő által történő - a Közbeszerzési dokumentumok és annak részeként kiadott műszaki leírás szerinti - tervezése, legyártása, leszállítása, felszerelése, magyarországi üzembe helyezése, magyar lajstromba történő vétele, próbaüzem lefolytatása, illetve a komp használatára történő betanítás.

E tekintetben új úszólétesítménynek minősül az a hajó, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Szállítási határidő / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 06/04/2021
Befejezés: 06/09/2021
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

INTERREG - SKHU/1601/2.2.1/362 Ferry in Neszmély-Radvan

II.2.14)További információk

Kieg. a II.2.7) ponthoz: A kezdés időpontja csak technikaik információ, nem kell fegyelembe venni, csak az EKR kéri annak kötelező megadását. A befejezés időpontja is csak technikai, az ajánlattevő által – az. 1. értékelési részszempontra – megajánlott szállítási határidő minősül a tényleges befejezési időpontnak (további információ VI.3) pontban).

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 62.§ (1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására. A megkövetelt igazolási mód a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-16. § alapján: Az ajánlattevőnek az ajánlatában Kr. II.Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.§, 10.§, 12.§, 14.§ és 16.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A Kr. 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(8)bekezdés szerinti felhívásra nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.§ (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata- vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem határoz meg Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek (AT) a Kbt. 65.§(1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§(1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év - a közbeszerzés tárgya szerinti - legjelentősebb szállításainak ismertetését, amelyet a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§(1)-(2) bekezdése alapján kell igazolni. Az igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell adni a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja -év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél nevét, a szállítás tárgyát, valamint a szállítás mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK a 321/2015 (X.30.)Korm. rend.21 §(1a) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került. A Kbt.65.§(6) bekezdésében foglaltak szerint az M/1 pontban meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. A Kbt.65.§(11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

M/2

AT csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §(1) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány/oktatási intézmény által kiállított egyéb hiteles okirat egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni.) Amennyiben a bemutatott szakember szerepel az előírt nyilvántartásban, a szakmai gyakorlati idő bemutatása, és a diploma/iskolai oklevél/bizonyítvány csatolása ezen szakember esetében nem szükséges, a bejegyzése ténye alapján AK automatikusan úgy tekinti,hogy az adott szakember az alkalmassági követelményben előírt szakmai gyakorlati idővel, és végzettséggel rendelkezik. Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban a nyilvántartási számot, valamint a bejegyzést alátámasztó dokumentumot csatolja.

AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65.§(7) bekezdése alapján.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a közbeszerzés tárgyával megegyező szerződéses referenciával, mely legalább 1 darab úszólétesítmény gyártása vagy szállítása melyet szerződésszerűen teljesített.

Úszólétesítmény alatt ajánlatkérő a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011 (XI. 22.) NFM rendelet 1. pontja szerinti meghatározást érti (belvízi hajó és komp, továbbá az úszómunkagép és a tengeri hajó), kivéve a kishajót.

M/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában szereplő hajózási műszaki szakterületen, szakértői tevékenység végzésére való (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel és gyakorlattal.

Alkalmassági feltételnek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő az M/1. és M/2. műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Projket megnevezése, azonosítója

INTERREG SKHU/1601/2.2.1/362, (Ferry in Neszmély-Radvan)

Intenzitás 85 %

És

Interreg V-A Szlovákia-MAGYARORSZÁG Együttműködési program, Szerződés száma: TF/SKHU/1601/2.2.1/362/B2

Intenzitás:15%

Utófinaszírozott

Előleget AK nem biztosít. 2 db részszámla és végszámla nyújható be:

1. részszámla: A terv és a Hatóság által kibocsátott parti szemle hajóvizsgálati jegyzőkönyv rendelkezésre állása: az átalánydíj 20 %

2. részszámla: A Hatóság által kibocsátott kompbizonyítvány és egységes európai hajóazonosító szám rendelkezésre állása: átalánydíj 50 %

Végszámla: A műszaki ellenőr által igazolt sikeres próbaüzem lezárását követően: átalánydíj 30 %

Teljesítési biztosíték: teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-a

Jótállási biztosíték: teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-a

Jótállás: 3 év vagy 1200 üzemóra

A kifizetés Ptk. 6:130.§(1)-(2) bek. és a Kbt.135.§ (1)és(5)-(6) bek. alapján banki átutalással.

Késedelmi kötbér 1%/nap (max 10 %)

Meghiúsulási kötbér: 20 %

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/11/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/11/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

A bontás az EKR portálon történik

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ak felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm.rend 6. §(1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

2) Ak a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Ak a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

3) Ak az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése estén – az ajánlatok értékelés során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.

4) Ak a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

5) Ak az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 500 000 HUF. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az átutalást igazoló dokumentummal, vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény benyújtásával. Ak számlaszáma: MKB 10300002-10460102-49020027;

6) Ak előírja, hogy Ajánlattevő(AT) csatoljon 13/2001.(IV.10.) KöViM rendelet szerinti "Általános elrendezési rajzot" amely a kompot három nézetben mutatja, valamint a Közbeszerzési Dokumentációban (KD) 2. számú mellékletét AT által kitöltve. Amennyiben AT nem csatolja ezen dokumentumokat, úgy AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

7) Ak tárgyi közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8) A beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a szállítás természete nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

9) FAKSZ: Juhász Dániel (lajstromszám: 01032) és dr. Csoboth Zília (lajstromszám: 00146)

10) Nyertes AT az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat enged AK-nak, ezen jogokat további feltételek nélkül átruházza AK-nak. A komp tervezés és gyártása valamint üzembe helyezése során keletkező valamennyi terv és hatósági engedélyek, okmányok (pl: Határozat tervdokumentáció jóváhagyásáról, Építés közbeni hajóvizsgálati jegyzőkönyv, Parti szemle hajóvizsgálati jegyzőkönyv, Üzembe helyezés előtti hajóvizsgálati jegyzőkönyv, Kompbizonyítvány) AK nevére kerüljenek kiállításra.

11) A komp 3 hónapos próbaüzeme alatt napkeltétől napnyugtáig tartó időszakban, óránként minimum egy átkelést kell végezzen, függetlenül az utasok számától.

12) Részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Értékelés módszere a "Szállítási határidő" esetében a közvetlen pontkiosztás – (Ajánlatkérő a szállítási határidőn a próbaüzem végének határidejét érti. Min. pontszám /0 pont/ jár, ha a szállítás megajánlott határideje 6.9.2021. Max. pontszám /10 pont/ jár, ha a szállítás megajánlott határideje 2021.04.06. vagy korábbi. Amennyiben a szállítás megajánlott határideje 6.9.2021 utáni időpont, úgy AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja) -, a "Nettó ajánlati ár (HUF)" esetébe a fordított arányosítás a KD-ban rögzítettek alapján.

13) Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján került sor (feltételes közbeszerzés), amely körülményből kifolyólag a szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján ún. halasztott hatálybalépésű.

14) A további információkat a KD tartalmazza. 15) Kbt. 27/A.§ alkalmazandó

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/10/2019