Leveringen - 487824-2020

16/10/2020    S202

Letland-Madona: Instrumenten voor mammografie

2020/S 202-487824

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SIA "Madonas slimnīca"
Nationaal identificatienummer: 40003356507
Postadres: Rūpniecības iela 38
Plaats: Madona
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV4801
Land: Letland
Contactpersoon: Agrita Līcīte-Beitāne
E-mail: slimnica@madonasslimnica.lv
Telefoon: +371 64860583
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.madonasslimnica.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/524
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mamogrāfijas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana

Referentienummer: MNP SIA MS 2020/26/ERAF
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111650 Instrumenten voor mammografie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111650 Instrumenten voor mammografie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Lets

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020