Leveringen - 487876-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Satu Mare: Mobiele containers voor bijzondere doeleinden

2020/S 202-487876

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean Satu Mare
Nationaal identificatienummer: 3963722
Postadres: Str. Ravensburg nr. 1-3
Plaats: Satu Mare
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 440192
Land: Roemenië
Contactpersoon: Vlad Coza
E-mail: achizitiispital@yahoo.com
Telefoon: +40 261727259
Fax: +40 261727259
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sjusm.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104957
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Containere modulare COVID 19

Referentienummer: 3963722_2020_PAAPD1152056
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34221000 Mobiele containers voor bijzondere doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Prin achizitionarea CONTAINERELOR MODULARE, autoritatea contractanta doreste sa raspunda necesitatilor identificate in cadrul spitalului. Containerele ce se vor achizitiona, vor fi utilizate pentru triajul pacientilor dupa testarea acestora pentru COVID 19 si aflarea rezultatului.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 067 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se doreste achizitionarea unui ansamblu de 25 containere (20 saloane pacienti + 5 hol) si 6 containere independente, in conformitate cu specificatiile tehnice.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Termenul de livrare incepe din momentul semnarii Contractului de ambele parti; 2. Termenul minim de livrare ce poate fi ofertat este de 20 zile calendaristice; 3. Termenul maxim de livrare ce poate fi ofertat este de 45 zile calendaristice; 4. Termenul de livrare se va exprima in zile calendaristice / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Garantia tehnica ofertata nu poate fi mai mare de 120 luni; 2. Garantia nu poate fi mai mica de 60 luni; 3. Termenul de garantie se va exprima in luni. / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1.Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația

De atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

2. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatiilor suplimentare în a 11-a zi

Înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta 1: Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

1. Certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării – actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor locale și altor venituri ale bugetului local eliberat de Primărie (Consiliul Local) la momentul prezentării - actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat in format .pdf si semnat electronic.

Cerinta 2: Ofertantii/ asociatii/ tertii sustinatori/ subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante:

Manager - MARC IOAN ADRIAN;

Director medical - MARE PAULA LACRAMIOARA;

Director financiar-contabil - BESENI RODICA MARIANA;

Director de ingrijiri – TARBA RALUCA-MARIOARA

Membru Comitet director – Dr. ARACS SZIGETI ANNA MARIA

SUPURAN DANIEL GHEORGHE – Presedinte Comisie Evaluare

OTTO VIKTOR – Membru Comisie de Evaluare

LESCHIAN DANIEL-IONEL – Membru Comisie de Evaluare

SUTA RADU – Membru rezerva Comisia de Evaluare

SABAU ALINA-MIHAELA - Membru rezerva Comisia de Evaluare

Furnizor de servicii de achizitie: Duta Amalia P.F.A.;

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

1. Declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 (formular 4) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

2. Declaratie de angajament fata de procedura de achizitie (formular 5) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

Cerinta 3: Ofertantul/ asociatul (pentru partea sa din contract)/ subcontractantul (pentru partea sa din contract), trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, unde este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

— Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului - actualizat/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

2. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

3. Egaliate de punctaje:

a) Daca in urma evaluarii vor rezulta pe primul loc doua sau mai multe oferte cu punctaje egale, atunci va fi declarata castigatoare oferta care are Pretul cel mai mic;

b) Daca in urma evaluarii vor rezulta pe primul loc doua sau mai multe oferte cu punctaje egale si preturi egale, va fi declarata castigatoare oferta care va avea Garantia tehnica cea mai mare.

c) Daca si in aceasta situatie se mentine egalitatea de puncte, se va solicita reofertarea pretului;

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
Postadres: Str. Ravensburg nr. 1-3
Plaats: Satu Mare
Postcode: 440192
Land: Roemenië
Telefoon: +40 261748323
Fax: +40 261727057
Internetadres: www.sjusm.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020