Supplies - 487877-2020

16/10/2020    S202

Romania-Bucharest: Garments for biological or chemical protection

2020/S 202-487877

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”
National registration number: 4364594
Postal address: Str. Mircea Vulcănescu nr. 88
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010825
Country: Romania
Contact person: Împăratu Anca Andreea
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telephone: +40 213193072
Fax: +40 213193072
Internet address(es):
Main address: www.scumc.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104984
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Materiale sanitare protecție II

Reference number: 4364594202080
II.1.2)Main CPV code
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Incheierea unui contract de furnizare materiale sanitare protecție, conform caietului de sarcini si a sectiunii III-4. - LISTA LOTURI

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in

Anuntul de participare, in a 4-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari

Inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 909 750.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 7
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 7
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sorturi impermeabile de unica folosinta

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Mircea Vulcanescu, nr. 88, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate necesara - 5000 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 750.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca FFP3

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Mircea Vulcanescu, nr. 88, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate necesara - 4000 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 160 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca FFP2

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Mircea Vulcanescu, nr. 88, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate necesara - 10000 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 150 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Combinezoane de protectie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Mircea Vulcanescu, nr. 88, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate necesara - 4000 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 240 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Halat impermeabil de unica folosinta

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Mircea Vulcanescu, nr. 88, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate necesara - 10000 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 200 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi de nitril de lungime medie

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Mircea Vulcanescu, nr. 88, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate necesara - 100000 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lenjerie pat uf

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Mircea Vulcanescu, nr. 88, sector 1, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitate necesara - 2000 buc

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.59-60,164, 165, 167 din Legeanr.98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii ofertei ca innaceptabila conform art.137 alin.(2) lit. b)din H.G.395/2016,cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, intrucat autoritatea contractanta incheie contractul de furnizare cu 1 operator economic.

Aceste documente sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz, in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, se vor prezenta la solicitarea autoritatii doar de catre ofertantul clasat pe locul I, la finalizarea evaluarii.

Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Ioniță – Radu Florentina; Bazga Ionut; Jinga Mariana; Împăratu Anca-Andreea; Dumitrescu Gheorghe; Georgescu George;Tudor Gabriela; Boboc Daniela; Amariei Ligia; Mitrea Marius; Oczelak Cristina; Mirea Carmen; Taubner Corina; Eftimie Ioana; Tutunaru Ionela.

Nota 1: Autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota 2: În cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare.

Nota 3: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana,aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.Toate documentele se vor depune in S.E.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016,cu modificarile si completarile ulterioare.

Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele justificative solicitate prin fisa de date.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire,(deoarece autoritatea contractanta doreste sa incheie un contract de furnizare) sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune,dupa caz, si de catre tertul sustinator. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conform art.137 alin(2) lit.b) din H.G.395/2016,cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,respectiv certificat constatator emis de Oficiul National al Registrul Comertului, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul declarat castigator, intrucat autoritatea contractanta doreste sa incheie contractul de furnizare cu un operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Imposibilitatea demonstrarii înregistrarii ofertantului ca persoana juridica/fizice având in obiectul de activitate furnizarea produselor care sunt cerute prin prezenta documentatie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.

Documentele se vor depune in S.E.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform prevedrilor art 60 alin (4) din HG 395/2016,cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul achizitiei, conditie referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta inacceptabila in baza art.134-137 din HG 395/2016,cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/10/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

BACIOI Florin, EFTIMIE Ioana,TUTUNARU Ionela

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna un contract de furnizare cu operatorul economic declarat castigator, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: in cazul in care se constata ca au fost depuse /introduse in SEAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici depunerea unor noi propuneri financiare, pana la departajarea operatorului economic clasat pe locul 1. Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna un contract de furnizare cu operatorul economic declarat castigator, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: in cazul in care comisia constata ca au fost depuse /introduse in S.E.A.P., mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in S.E.A.P., o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu trei zecimale), iar op. ec. vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de S.E.A.P.,caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care are pretul cel mai scazut. In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificari referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in S.E.A.P.,AC va mai solicita maxim 2 clarificari in vederea imbunatatirii pretului ofertat. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire (candidat,ofertant,tert sustinator,subcontractant) au obigatia de a completa DUAE(Document Unic de Achizitie European),instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul CE nr. 7/2016,versiunea electronica a documentului fiind pusa la dispozitie ca formular on-line de catre Comisia Europeana la adresa de internet https://ec.europa.eu.growth/toolsdatabases/espd/filter.DOCUMENTELE SE INCARCA IN SEAP SEMNATE CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biroul juridic (șef birou – col. just. mil. Georgescu George)
Postal address: Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1
Town: Bucureşti
Postal code: 010825
Country: Romania
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telephone: +40 213115840
Fax: +40 213115840
Internet address: www.suumc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2020