Lieferungen - 487889-2017

07/12/2017    S235    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Dominowo: Busse für den öffentlichen Verkehr

2017/S 235-487889

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 204-420216)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Dominowo
S.271.8.2017
ul. Centralna 7
Dominowo
63-012
Polen
Kontaktstelle(n): Stanisław Pałczyński
Telefon: +48 612859213
E-Mail: urzad@dominowo.pl
Fax: +48 616231533
NUTS-Code: PL41

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dominowo.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa dwóch sztuk autobusów

Referenznummer der Bekanntmachung: S.271.8.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk autobusów, fabrycznie nowych, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/12/2017
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 204-420216

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis:
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk autobusów, fabrycznie nowych, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na zakupie na rzecz zamawiającego 2 sztuk autobusów, fabrycznie nowych, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk autobusów, fabrycznie nowych, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji.

2. Minimalne wymagania:

— wymiary autobusu: długość min. 12,50 m, szerokość max. 2,55 m, wysokość max. 3,50 m,

— minimalna ilość miejsc siedzących 54 + 1 miejsce kierowca oraz min. 10 miejsc stojących.

3. silnik diesel Euro 6 z funkcja ograniczenia prędkości maksymalnie do 100 km/h oraz o mocy minimum 260KM

4. liczba osi -2

5. skrzynia biegów manualna ręcznie sterowana połączona cięgnami lub skrzynia zautomatyzowana sterowana elektronicznie

Pozostałe wymagania w stosunku do autobusu określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia w SIWZ.

muss es heißen:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na zakupie na rzecz zamawiającego 2 sztuk autobusów, fabrycznie nowych, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji.

2. Autobus musi spełniać parametry techniczne oraz wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ.

3. W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie również do:

3.1. przeprowadzenia co najmniej dwudniowego szkolenia dla 2 (dwóch) pracowników zamawiającego, w zakresie bieżącej obsługi i napraw autobusów (elektrycznych, mechanicznych i blacharskich) będących przedmiotem zamówienia. Szkolenie teoretyczne i praktyczne, przeprowadzone zostanie w siedzibie zamawiającego, przy wykorzystaniu autobusów będących przedmiotem dostawy, materiałów multimedialnych i tradycyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 12 godzin zegarowych. Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony przez Strony. Szkolenie przeprowadza się wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy pracowników zamawiającego tj. 7.00-15.00. Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone na piśmie przez Wykonawcę oraz uczestników szkolenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

3.2. dostarczenia systemu monitoringu w ramach każdego z autobusów, spełniającego warunki szczegółowo określone w ałączniku nr 2 do SIWZ;

3.3. dostarczenia Zamawiającemu, pełnej dokumentacji obsługowej w języku polskim, nośniki z oprogramowaniem oraz urządzenia niezbędne do obsługi zakupionych autobusów, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, a także dokumentację, która zgodnie z polskimi przepisami prawa, dopuszcza ich eksploatację i rejestrację na rynku polskim. Brak ww. dokumentacji spowoduje przesunięcie terminu odbiorów autobusów z winy wykonawcy, co będzie jednoznaczne z nienależytym wykonaniem umowy dostawy przez Wykonawcę.

4. Wszystkie oferowane autobusy muszą być: wyprodukowane przez tego samego producenta, identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych i kompletacji, wyposażenia oraz organizacji przestrzeni pasażerskiej, posiadać tę samą kolorystykę i stylizację, z wyłączeniem różnic wynikających z wymagań kompletacyjnych SIWZ.

5. Oferowany autobus ma odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.)

6. Oferowane autobusy mają być nowe - według definicji z ustawy z dnia 20.6.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.), posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3. 2013 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1475) oraz spełniały wymagania wynikające z normy emisji spalin EURO 6.

7. Zamawiający wymaga, aby oferowany typ autobusu nie był prototypem, tzn. aby znajdował się w ofercie sprzedaży wykonawcy (obecnie lub w przeszłości) oraz aby został wyprodukowany w podobnej kompletacji w liczbie co najmniej 2 sztuk. Na potwierdzenie spełniania powyższych wymagań zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na formularzu oferty.

8. [...]

9. [...]

10. [...]

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków do wpisania, pozostałe postanowienia znajdują się w treści SIWZ, w tym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ.

Abschnitt Nummer: II.2.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kryteria udzielenia zamówienia
Anstatt:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości techniczo-eksploatacyjne / Waga: 30

Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 15

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 55

muss es heißen:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia (SIWZ)

Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Anstatt:

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ.

muss es heißen:

— --.

Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 500 000 PLN;

b) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500.000 złotych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

muss es heißen:

— --.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, ajeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dostawę 2 szt. fabrycznie nowych autobusów o ilości miejsc siedzących minimum 50 każdy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca na wezwanie złoży: wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

muss es heißen:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie dostawę/dostawy fabrycznie nowego/nowych autobusu/autobusów do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji z silnikami spełniającymi normę̨ emisji spalin co najmniej EURO-6, o łącznej wartości min. 1 200 000 00 PLN brutto.

Zamawiający nie wymaga, aby dostawy autobusów następowały w ramach tego samego zamówienia i na rzecz tego samego zamawiającego.

Abschnitt Nummer: III.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki realizacji umowy:
Anstatt:

Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należnego wykonaniaumowy w wysokości 5 % zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądza,

2) poręczeń bankowych i poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

3) gwarancji bankowych,

4) gwarancji ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9.11.2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego ww Bank Spółdzielczy Środa Wlkp. O/ Dominowo nr 12 9085 0002 0040 0400 4444 0010.

muss es heißen:

Warunki umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest załącznikiem nr 6 do SIWZ, a zarazem stanowi jej integralną część.

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp

2. W przypadku złożenia przez Wykonawce dokumentów zawierających dane przedstawione w walutach obcych, zamawiający jako kur rozliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

muss es heißen:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.

4. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 35.000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy).

5. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

6.1. pieniądzu,

6.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

6.3. gwarancjach bankowych,

6.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).

7. Wadium zostaje wniesione na okres związania ofertą, tj. przez 60 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Środa Wielkopolska Oddział Dominowo, Ul. Stary Rynek 7, 63-000 Środa Wielkopolska, numer: 12 9085 0002 0040 0400 4444 0010, tytułem: „WADIUM – POSTĘPOWANIE NR: S.271.8.2017”.

9. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2, 3.3, 3.4 oraz 3.5, należy złożyć w formie oryginału w odrębnym opakowaniu.

10. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

11. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

12. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, tj. na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

13. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

14. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Abschnitt Nummer: VI.4.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Składanie odwołań
Anstatt:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Termin wniesienia odwołania:

1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłany w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8

2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej -jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

muss es heißen:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo

W postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane

W sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się Ustawie w Dziale VI, art. 179 i następne ustawy Pzp.

Abschnitt Nummer: VI.4.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Anstatt:

Urząd Zamówień Publicznych,

Departament Odwołań

ul. Postępu 17 a,

Warszawa

02-676 Polska

Tel.: +48 224587701

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700,

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

muss es heißen:

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 13/12/2017
Ortszeit: 10:45
muss es heißen:
Tag: 18/12/2017
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 01/12/2017
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 01/12/2017
Ortszeit: 10:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: