Leveringen - 487899-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Boekarest: Medische apparatuur

2020/S 202-487899

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”
Nationaal identificatienummer: 4943871
Postadres: Str. Berceni nr. 10-12
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041914
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cristina Tutu
E-mail: achizitii@bagdasar-arseni.ro
Telefoon: +40 213347387
Fax: +40 213347387
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bagdasar-arseni.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105057
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Echipamente medicale

Referentienummer: 4943871.2020.43
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Scopul contractului este achizitionarea de echipamente medicale pentru o buna functionare a SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ “BAGDASAR-ARSENI”, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Valoarea estimata pe fiecare lot este:

Valoarea estimate Lot 1 – APARATE RADIOLOGIE = 6793000.00 lei

Valoarea estimata Lot 2 – APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL MIC = 1.002.000,00 lei

Valoarea estimata Lot 3 - APARAT VENTILATIE MECANICA DE INALTA PERFORMANTA = 2.700.000,00 lei

Valoarea estimata Lot 4 - APARATE DE VENTILATIE MECANICA = 3.390.000,00 lei

Valoarea estimata Lot 5- ECOGRAFE = 1.533.000,00 lei

Valoarea estimate LOT 6 – ECHIPAMENTE U.P.U = 945.000,00 lei

Încheierea unui CONTRACT DE FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE pe o perioada de 24 luni cu clauza suspensiva, fara actualizarea preturilor unitare.

Atentie: Operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu minim 20 zile inainte de termenul stabilitpentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98 / 2016, modificata prin OUG 107 / 2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile (in a 11- a zi), inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor..

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 363 000.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL MIC

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI

Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Valoare estimata lot 2 - APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL MIC = 1.002.000,00 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: DQE la 0 lp/mm: minim 60 % / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dimensiune pixel de maxim 150 μm / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoarea maxima a mAs de minim: 300 mAs / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Tensiune nominala: minim 40-130 kV / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Frecventa generator: minim 60 kHz / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 002 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

APARATE DE VENTILATIE MECANICA

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI

Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Valorea estimata lot 4 - APARATE DE VENTILATIE MECANICA -= 3.390.000,00 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ventilatie cu suport adaptiv ce poate modifica automat parametrii de ventilare / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Terapie cu flux crescut de oxign / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Ventilatie Non-Invaziva / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Ventilatorul sa fie dotat cu un monitor color tactil de tip capacitiv, de 17 inch, cu rezolutia de 1920x1200 px / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Aparatul poate functiona fara o sursa de aer comprimat - turbina incorporata care sa administreze un flux de pana la 240 l/min / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Suport in presiune minim: 0 – 60 cmH2O / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: PEEP minim: 0-30 cmH2O, cu o rezolutie de minim 1 cmH2O / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: PIP minim: 10-80 cmH2O, cu o rezolutie de minim 1 cmH2O / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Frecventa respiratorie minim: 1-80 respiratii pe minut / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Sa functioneze pe baza de acumulator, cu autonomie de minim 9.5 ore / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 390 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ECOGRAFE

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33112310 Kleuren-Doppler
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI

Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Valoare lot 5 -ECOGRAFE = 1.533.000,00 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: PTEHNIC / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: PTEHNIC / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 533 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, POIM/819/9/1/ Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a utiliza si alte surse de finantatare / surse bugetare/ venituri proprii in cazul in care nu se va obtine finantarea solicitata

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

APARATE RADIOLOGIE

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI

Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Valoare estimata lot 1 - APARATE RADIOLOGIE = 6793000.00 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dimensiune pixel de maxim 150 μm / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoarea maxima a mAs de minim: 300 mAs / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Tensiune nominala: minim 40-130 kV / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Frecventa generator: minim 60 kHz / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Deplasarea verticala continua a blatului mesei fata de podea: de la maxim 60 cm pana la minim 120 cm / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Blatul mesei din fibra de carbon cu latime de minim 70 cm 2 / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Greutatea maxima a pacientului admisa de blatul mesei: minim 250 kg fara limitari / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Posibilitatea reglarii distantei sursa-imagine in intervalul minim 115 - 180 cm prin miscarea motorizata a ansamblului tub cupola in raport cu detectorul digital plat / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Minim 1000 programe anatomice predefinite / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Rotirea coloanei port tub: minim +90 / - 180 grade / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Greutate minima a pacientului: minim 150 kg / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Minim 3 ore de expuneri cu bateria complet incarcata / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Deplasarea longitudinala: minim 85 cm / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Capacitatea anodului de stocare a caldurii: minim 350 kHU / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Echipamentul trebuie sa permita memorarea a minim 5 minute de imagini dinamice la minim 15 fps / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Adancimea braţului C: minim 70 cm pentru o mai bună poziţionare a braţului in timpul achiziţiei imaginii. / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Rezolutie: minim 1280 x 1024 pixeli (pentru monitorul de la statia de lucru) / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Racire: a se specifica modul de răcire / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Generator monobloc sau non-monobloc cu frecvenţa: minim 40 KHz. / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: DQE la 0 lp/mm: minim 60 % / Weging: 2.5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 793 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

APARAT VENTILATIE MECANICA DE INALTA PERFORMANTA

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI

Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Valoare estimata lot 3 APARAT VENTILATIE MECANICA DE INALTA PERFORMANTA - 2.700.000,00 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ventilatie cu suport adaptiv ce poate modifica automat parametrii de ventilare / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Terapie cu flux crescut de oxign / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Ventilatie Non-Invaziva / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Acumulatorul intern are o autonomie de minim2.5ore, cu posibilitate de extindere pana la minim 6.5ore prin adaugarea unui acumulator suplimentar / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Aparatul poate functiona fara o sursa de aer comprimat - turbina incorporata care sa administreze un flux de pana la 240 l/min / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 700 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ECHIPAMENTE U.P.U

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
33170000 Anesthesie en recovery
33182100 Defibrillator
33194110 Infuuspompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR - ARSENI” BUCUREŞTI

Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Valoare estimata lot 6 -ECHIPAMENTE U.P.U=945.000,00 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 945 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, POIM/819/9/1/ Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a utiliza si alte surse de finantare / surse bugetare/ venituri prorii in cazul in care nu va obtine finantarea solicitata.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la Art. 59, 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Declaratia privind neincadrarea in prevederile Art. 59 si 60 se va atasa in SICAP odata cu DUAE.

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art 196 alin 2 din Legea 98/2016 si art 132 din HG 395/2016)

Încadrarea în situatiile prevazute la Art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: ANDI NODIȚ - MANAGER; EC.MARIAN ROSOI-DIRECTOR FINANCIAR CONTABILITATE

MIRCEA RADU GORGAN -DIRECTOR MEDICAL, AS. PR. MARES ANA -DIRECTOR INGRIJIRI; CRISTINA TUTU - SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE CONTRACTARE, NECULA MADALIN STEFAN -ADMINISTRATOR FAST CONSULTING & TRAINING S.R.L. – prestator servicii auxiliare achizitiei

2. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii (art.196 din Legea 98/2016); În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art 196 alin 2 din Legea 98/2016 si art 132 din HG 395/2016). Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art 196 alin 2 din Legea 98/2016 si art 132 din HG 395/2016)

Cerinta obligatorie pentru persoanele juridice straine: Prezentare de catre persoanele fizice/juridice straine a documentelor care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.

4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este Certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Înainte de atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Toate documentele justificative prezentate trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora.

Justificarea cerintei: cerinta a fost solicitata deoarece contractele nu pot fi atribuite unor operatori economici care nu dovedesc o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (autorizare din partea Registrului Comertului pentru activitatea ce urmeaza a fi realizata).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/05/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-preț”, două sau mai multe oferte cu același punctaj se situează pe primul loc în clasamentul intermediar după finalizarea etapei de evaluare, devin incidente prevederile art. Art. 139. alin. (3).

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

3. DUAE va fi realizat de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator PRIN INTERMEDIUL SEAP. PENTRU OFERTANT (CEL CARE DEPUNE OFERTA IN SEAP) - IN SECTIUNEA „OFERTA MEA > DUAE” PENTRU ASOCIAT/SUBCONTRACTANT/TERT SUSTINATOR, DUPA CONFIRMAREA PARTICIPARII ALATURI DE ALT OFERTANT, IN SECTIUNEA „INFORMATII PRIVIND DUAE” Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regasesc, după autentificarea în SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Dupa completarea DUAE se recomanda printarea, scanarea, semnarea cu semnatura electronica extinsa si incarcarea acestuia de catre ofertant/lider in sectiunea „OFERTA MEA > DOCUMENTE DE CALIFICARE”.

4. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.

5. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa.

6. În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, dacă pentru produsele ce fac obiectul prezentei proceduri este încheiat un contract/acord-cadru ca urmare a unei achiziţii centralizate şi dacă preţurile rezultând din achiziţia centralizată sunt mai mici decât cele

Rezultând din procedura autorităţii contractante, aceasta din urmă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru, urmând a achiziţiona produsele de la operatorul economic desemnat câştigător de unitate de achiziţie centralizată. Denunţarea va opera în temeiul art. 1276 C.civ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020